Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
23 - Maio - 2018  |  11:06:13
Aviso Legal  |  Portada
Web en Galego GALEGO    |    Web en Castellano CASTELLANO    |    English Version ENGLISH
Empadroamento » Normativa

Normativa Padrón Municipal de Habitantes


Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

CAPÍTULO I - TERRITORIO E POBOACIÓN, Artigo 15.

Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no Padrón do municipio no que resida habitualmente. Quen viva en varios municipios deberá inscribirse unicamente no que habite durante máis tempo ao ano.

O conxunto de persoas inscritas no Padrón municipal constitúe a poboación do municipio.

Os inscritos no Padrón municipal son os veciños do municipio.

A condición de veciño adquírese no mesmo momento da súa inscrición no Padrón.

CAPÍTULO I - TERRITORIO E POBOACIÓN, Artigo 16, Apartado 2 

A inscrición no Padrón municipal conterá como obrigatorios só os seguintes datos:

 1. Nome e apelidos.
 2. Sexo.
 3. Domicilio habitual.
 4. Nacionalidade.
 5. Lugar e data de nacemento.
 6. Número de documento nacional de identidade ou, tratándose de estranxeiros:
  • Número do cartón de residencia en vigor, expedida polas autoridades españolas ou, na súa falta, número do documento acreditativo da identidade ou do pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia, tratándose de cidadáns nacionais de estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou de Estados aos que, en virtude dun convenio internacional esténdase o réxime xurídico previsto para os cidadáns dos Estados mencionados.
  • Número de identificación de estranxeiro que conste en documento, en vigor, expedido polas autoridades españolas ou, na súa falta, por non ser titulares destes, o número do pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia, tratándose de cidadáns nacionais de Estados non comprendidos no inciso anterior deste parágrafo.
 7. Certificado ou título escolar ou académico que se posúa.
 8. Cuantos outros datos poidan ser necesarios para a elaboración do Censo Electoral, sempre que se garanta o respecto aos dereitos fundamentais recoñecidos na Constitución.

 Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación das Entidades Locais.

CAPÍTULO I - DOS VECIÑOS E DO PADRÓN MUNICIPAL, Artigo 54

1. Toda persoa que viva en España está obrigada a inscribirse no padrón do municipio no que resida habitualmente. Quen viva en varios municipios deberá inscribirse unicamente no que habite máis tempo ao ano.

2. Os menores de idade non emancipados e os maiores incapacitados terán as mesma veciñanza que os pais que teñan o seu garda ou custodia ou, na súa falta, dos seus representantes legais, salvo autorización por escrito destes para residir noutro municipio. En todo caso, respecto dos maiores incapacitados estarase aos disposto na lexislación civil.

3. A inscrición no padrón municipal de persoas que residindo no municipio carezan de domicilio no mesmo só se poderá levar a cabo despois de pór o feito en coñecemento dos servizos sociais competentes no ámbito xeográfico onde esa persoa resida.

  CAPÍTULO I - DOS VECIÑOS E DO PADRÓN MUNICIPAL, Artigo 55

1. Son veciños do municipio as persoas que residindo habitualmente no mesmo, nos termos establecidos no artigo 54.1 deste Regulamento, atópanse inscritos no padrón municipal. A adquisición da condición de veciño prodúcese desde o mesmo momento da súa inscrición no padrón.

2. Só se pode ser veciño dun municipio.

3. En conxunto de veciños constitúe a poboación do municipio.

 CAPÍTULO I - DOS VECIÑOS E DO PADRÓN MUNICIPAL, Artigo 57

1. A inscrición no padrón municipal conterá como obrigatorios só os seguintes datos de cada veciño :

 • Nome e apelidos.
 • Sexo.
 • Domicilio habitual.
 • Nacionalidade.
 • Lugar e data de nacemento.
 • Número de Documento Nacional de Identidade ou, tratándose de estranxeiros, do documento que o substitúa.
 • Certificado ou título escolar ou académico que posúa.
 • Cuantos outros datos poidan ser necesarios para a elaboración do censo electoral, sempre que se garanta o respecto aos dereitos fundamentais recoñecidos na Constitución.

2. Con carácter voluntario poderanse recoller os seguintes datos :

 • Designación das persoas que poden representar a cada veciño ante a Administración municipal a efectos padronales.
 • Número de teléfono.

CAPÍTULO I - DOS VECIÑOS E DO PADRÓN MUNICIPAL, Artigo 58 

1. O Concello facilitará a todos os que vivan no seu termo follas padronales ou formularios para que lle notifiquen os datos de inscrición.

2. Nestes documentos constará en forma clara o carácter voluntario da achega dos datos definidos no apartado 2 do artigo anterior.

 CAPÍTULO I - DOS VECIÑOS E DO PADRÓN MUNICIPAL, Artigo 59  

1. A folla padronal ou formulario será asinada por todos os veciños cuxos datos figuren na mesma ou, no seu caso, polo seu representante legal.

2. O Concello poderá comprobar a veracidade dos datos consignados polos veciños, esixindo ao efecto a presentación do Documento Nacional de Identidade ou cartón de residencia, o libro de familia, o título que lexitime a ocupación da vivenda ou outros documentos análogos.  

Escudo do Concello de Monforte de Lemos

(c) Concello de Monforte de Lemos
Campo Santo Antonio S/N
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf. 982 40 25 01

Consultas e Soporte Web:
webmaster@monfortedelemos.es
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI ¡CSS Válido!Valid XHTML 1.0 Transitional
Programación e Deseño Web: Ainet Consulting