Plenos

Pleno Ordinario 26 de febreiro de 2018

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE XANEIRO DE 2018. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN AO APOIO ÁS REIVINDICACIÓNS LABORAIS DOS FUNCIONARIOS E FUNCIONARIAS DE XUSTIZA DE GALICIA. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O EN CONMEMORACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A AMPLIACIÓN DA ZONA ARI AO BARRIO DA ESTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS PARA A SÚA DINAMIZACIÓN. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NECESARIAS NAS RUAS VICENTE RISCO, RAIMUNDO PATIÑO E LUIS SEOANE. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA APOIAR E DEFENDER A PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA HOMENAXEAR Á ATLETA MONFORTINA SALETA FERNÁNDEZ. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA APOIAR A REIVINDICACIÓN FEMINISTA DO 8 DE MARZO. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA RECUPERAR A XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE RUTAS FLUVIAIS DA DEPUTACIÓN DE LUGO. 11. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.01.2018 a 20.02.2018. 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 30.01.2018 e de 09.02.2018) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2017. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2017. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 29 de xaneiro de 2018

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTAS ANTERIORES CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 18 (ORDINARIA) E DO 28 (EXTRAORDINARIA) DE DECEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS VIVENDAS EN ESTADO RUINOSO. 3. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA COMISIÓN PARA PROCURAR UNHA SOLUCIÓN AO PROXECTO DE PRODEME NO NOSO CONCELLO. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA RESOLVER O PROBLEMA DE RISGA DENTRO DO COLECTIVO DE ETNIA XITANA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELLORA DA ESTRADA N-120. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á SEGURIDADE NOS PASOS DE PEÓNS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA SOLICITAR A SUPRESIÓN DOS PASOS A NIVEL DE MONFORTE DE LEMOS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA ABORDAR O PROBLEMA DA SITUACIÓN DE RUÍNA NOS INMOBLES DE EXTENSAS ÁREAS DE MONFORTE DE LEMOS. 9. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 13.12.2017 a 23.01.2018; con dación de conta específica da Resolución do 11/01/2018 referente ao despido dunha traballadora do obradoiro de emprego (art. 21.1h) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local). 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.12.2017 (tres) e de 18.01.2018) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 18 de decembro de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE NOVEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. ORZAMENTO XERAL DE 2018 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 3. SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DA FEIRA MEDIEVAL DE MONFORTE DE LEMOS COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA. 4. DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE DUNHA OBRA DE AMPLIACIÓN DE NEGOCIO E BONIFICACIÓN DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DA RÚA COBAS. 6. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A REFORMA DA RÚA COBAS. 7. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 8. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 22.11.2017 a 12.12.2017. 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 27.11.2017 (dúas) e de 12.12.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 27 de novembro de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 23 DE OUTUBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. SOLICITUDE DE INTEGRACIÓN NA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DO CAMIÑO DE INVERNO A SANTIAGO. 3. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O RELATIVA Á REFORMA DA RÚA DUQUESA DE ALBA. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á VAGA DE LUMES QUE SUFRIU GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS GRAVES AVARÍAS QUE AFECTARON Á REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE MONFORTE ENTRE OS DÍAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA OS LUMES FORESTAIS E POLO DESENVOLVEMENTO RURAL. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/OP NON ADSCRITAS/O PARA PACTAR UN PROGRAMA DE MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE MONFORTE QUE ASEGURE A SÚA VIABILIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O 25 DE NOVEMBRO. 10. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 11. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 18.10.2017 a 21.11.2017. 12. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (dúas de 07.11.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 13. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 14. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2017. 15. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2017. 16. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: