Plenos

Pleno Ordinario 23 de outubro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 21 DE SETEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2018. 3. REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA POLO PERÍODO QUE VAI DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A CESIÓN DA MURALLA POR PARTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á XUNTA DE GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEFENSA DOS INTERESES DO CONCELLO FRONTE Á CONCESIONARIA AQUALIA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE SUBSTITUCIÓN E RETIRADA DE POSTES DE ENERXÍA ELÉCTRICA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A MURALLA DE MONFORTE. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA APOIAR E RESPALDAR ÁS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE DO ESTADO COMO GARANTES DO ESTADO DE DEREITO. 9. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA MODERNIZACIÓN DA ACCESIBILIDADE EN ESPAZOS PÚBLICOS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA RECLAMAR A COBERTURA DO ESPECIALISTA EN DIXESTIVO NO HOSPITAL COMARCAL. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE O GOBERNO DA DEPUTACIÓN CONTINÚE A OFRECER O SERVIZO DE CATAMARÁNS NAS RUTAS FLUVIAIS DOS CAÑÓNS DO SIL E NO RÍO MIÑO DURANTE TODO O ANO. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE ELABORACIÓN DUN PLAN DE EMERXENCIA CONTRA A SECA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.09.2017 a 17.10.2017. 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 02.10.2018 e de 13.10.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 25 de setembro de 2017

.- ORDE DO DÍA -. 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 31 DE XULLO DE 2017 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA 2. MOCIÓN, A INSTANCIA DA PLADESAPU E DA XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL, SOBRE A MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA. 3. CONTA XERAL DE 2016. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4. DAR CONTA DO ACORDO ACADADO ENTRE A PARTE SOCIAL E A EMPRESA CONCESIONARIA DO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS URBANOS, LIMPEZA VIARIA E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, E DA DESCONVOCATORIA DE FOLGA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DE MONFORTE. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE MODIFICACIÓN DA LEI 8/2008 E MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DE MONFORTE DE LEMOS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE UN NOVO MODELO SALARIAL E UN NOVO PACTO DE RENDAS PARA ESPAÑA. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE O ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA 8/2008. 9. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A CESIÓN DA MURALLA POR PARTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á XUNTA DE GALICIA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A AMPLIACIÒN DO PRAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PEPCHA E A NECESIDADE DE ADECUAR AS OBRAS QUE SE VAIAN EXECUTAR NO FUTURO, INMEDIATO, ÁS PROPOSTAS E CONDICIÓNS DO PEPCHA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEFENSA DOS INTERESES DO CONCELLO FRONTE Á CONCESIONARIA AQUALIA. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA DE INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A REFORMA DA LEI DE SAÚDE. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE: SALVEMOS O NOSO HOSPITAL E A ASISTENCIA SANITARIA DOS NOSOS VECIÑOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 15. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 24.07.2017 a 19.09.2017. 16. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 08.08.2017, 10.08.2107, 05.09.2017 e 08.09.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 17. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO DE 2018. 18. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 31 de xullo de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE XUÑO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MODIFICACIÓNS DO MINHAFP AO CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA OBRAS NA REDE DE SANEAMENTO. 3. MOCIÓN, A INSTANCIA DO COLEXIO DE AVOGADOS DE LUGO, DE REXEITAMENTO DUN XULGADO UNIPROVINCIAL PARA AS CLÁUSULAS SOLO. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA Á MELLORA E INCREMENTO ECONÓMICO DOS PLANS DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN COA MURALLA MEDIEVAL E A CONTORNA DE SAN VICENTE. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O REMATE DA ESTRADA DE CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE DENDE A ESTRADA N-120a (NACIONAL 120 ANTIGA) A N-120. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O A GRUPO PARA A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE SEGUIMENTO SOBRE A FALTA DE PRAZAS DE GARDERÍA MUNICIPAL E POSIBLES SOLUCIÓNS. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CONTROL E ESIXENCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA DO LIXO Á EMPRESA FCC. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ESIXENCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO, Á EMPRESA AQUALIA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELLORAS TÉCNICAS E SALARIAIS DO PARQUE DE BOMBEIROS COMARCAL E OS SEUS TRABALLADORES. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.06.2017 a 21.07.2017. (E de catro Resolucións do 14 de xuño de 2017, pendentes deste trámite). 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 28.06.2017, de 11.07.2017, de 18.07.2017 e de 19.07.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 2º TRIMESTRE DE 2017. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2017. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 26 de xuño de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE MAIO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. ESCRITO DE MEMBROS DA CORPORACIÓN DE ABANDONO DO GRUPO MUNICIPAL AO QUE PERTENCÍAN. DECISIÓNS QUE PROCEDAN. 3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 23/2017: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE OBRIGAS PENDENTES (CONTA 413). 4. CESIÓN DO INMOBLE DA AVENIDA DE GALICIA, Nº 77, PARA COMISARÍA DE POLICÍA. 5. DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS: RÚA MONTEPANDO, CAMIÑO DA VIÑA VELLA, RÚA MANUEL ANTONIO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E A DIVULGACIÓN DESTA DOENZA. 7. MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PP E DE ESPERTA MONFORTE E DE CATRO CONCELLEIRAS/O PARA A REPROBACIÓN DO ALCALDE SR.TOMÉ ROCA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 8. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.05.2017 a 16.06.2017. 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 06.06.2017) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 29 de maio de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 24 DE ABRIL DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCIÓN E ENTREGA DAS OBRAS DO PROXECTO DE MELLORAS NA REDE DE SANEAMENTO URBANO DE MONFORTE DE LEMOS, RÚAS SANTA CLARA, A VEIGA, CHANTADA, JUAN MONTES E PADRE FEIJOO. Modificación do texto aprobado polo Pleno na sesión ordinaria de abril. 3. PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS 2017-2018. 4. DETERMINACIÓN DA CANTIDADE GLOBAL ORZAMENTARIA DESTINADA Á ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIÓNS AOS FUNCIONARIOS. 5. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 6. REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA POLO PERÍODO QUE VAI DE SETEMBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2017. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP RELATIVA Á ELABORACIÓN DUN REGULAMENTO DE HONORES E DISTINCIÓNS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP RELATIVA A GARANTIR A TRANSPARENCIA E A PARTICIPACIÓN DE TODOS OS GRUPOS POLÍTICOS NA XESTIÓN MUNICIPAL. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A PALIAR AS PERDAS Ó SECTOR VITIVINÍCOLA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DIANTE DOS DANOS CAUSADOS POLAS XEADAS DO MES DE ABRIL NOS CULTIVOS E PRODUCIÓNS AGRARIAS. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O ARRANXO DA MARXE DO RÍO CABE NA ZONA DE CARUDE. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA A VALORIZACIÓN E SINALIZACIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DE MONFORTE DE LEMOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 17.04.2017 a 19.05.2017. (E de Resolucións do 5 (dúas), do 6 (dúas), do 11 e do 12 de abril de 2017, pendentes deste trámite). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 24.04.2017, 27.04.2017, 10.05.2017 e 15.05.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 16. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 1º TRIMESTRE DE 2017. 17. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2017. 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 24 de abril de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE MARZO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL XERAL DOS INGRESOS MUNICIPAIS DE DEREITO PÚBLICO. 3. CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCIÓN E ENTREGA DAS OBRAS DO PROXECTO DE MELLORAS NA REDE DE SANEAMENTO URBANO DE MONFORTE DE LEMOS, RÚAS SANTA CLARA, A VEIGA, CHANTADA, JUAN MONTES E PADRE FEIJOO. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE POLA BIODIVERSIDADE CONTRA A EUCALIPTIZACIÓN. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA DECLARAR MONFORTE DE LEMOS VILA LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA A CONTINUACIÓN DO ACONDICIONAMENTO DA CANLE E MARXES DO RÍO CABE AO SEU PASO POR MONFORTE DE LEMOS NO TRAMO ENTRE O CLUB FLUVIAL E O NÚCLEO DE RIBAS ALTAS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O ESTABLECEMENTO DE CRITERIOS OBXECTIVOS PARA A DETERMINACIÓN DAS CONTÍAS DAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEPORTIVAS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A REVISIÓN CATASTRAL E A REDUCIÓN DO TIPO IMPOSITIVO E INCLUSIÓN DE BONIFICACIÓNS NA ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE Á XUNTA DE GALICIA QUE RECTIFIQUE NO SEU ACORDO DE CANCELACIÓN DO CURSO DO CELGA 3 QUE ESTABA PREVISTO REALIZAR NO IES RÍO CABE DE MONFORTE DE LEMOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 17.03.2017 a 12.04.2017. 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.03.2017, 24.03.2017 e 04.04.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno ordinario 27 de marzo de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE FEBREIRO DE 2017 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA URXENTE DO 16 DE MARZO DE 2017. 2.ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA A INTEGRACIÓN DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO CATÁLOGO COLECTIVO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA. 3.PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS 2017-2018. 4.SOLICITUDE PARA O ALLEAMENTO DAS PARCELAS 32-A01 E 32-A03 DO POLÍGONO DE REBOREDO. 5.REVISIÓN DA SITUACIÓN DAS PARCELAS VENDIDAS POLO CONCELLO NO POLÍGONO DE REBOREDO. 6.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR A DECLARACIÓN DA FEIRA MEDIEVAL MONFORTINA COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO GALEGO. 7.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA Á DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS DA XUNTA DE GALICIA AOS CONCELLOS CON CRITERIOS OBXECTIVOS E TRANSPARENTES. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA DECLARAR ZONA DE ACTUACIÓN INTENSIVA O REGADÍO DO VAL DE LEMOS. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CONVOCATORIA DUN CONCURSO DE IDEAS PARA ORDENAR O ENTORNO DA PRAZA DA COMPAÑÍA. 10.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA ELABORAR AS BASES QUE REGULEN O PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DE EMPREGO NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 11.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NO RECINTO AMURALLADO: -CUMPRIMENTO DAS ORDENANZAS SOBRE LIMPEZA DE MALEZA EN SOLARES E TERREOS SEN EDIFICAR.-ELIMINACIÓN DE MALEZA EN SOLARES PUBLICOS E ELIMINACIÓN DE HERBAS INVASIVAS NA MURALLA, REQUERINDO A EMPRESA FCC.-ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS E ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DO DEPÓSITO, REQUERINDO Á EMPRESA. 12.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE DE SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE AO PROGRAMA APEGO. 13.DACIÓN DE CONTA DO TRATADO NA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE SEGUIMENTO E CONTROL DOS ACORDOS PLENARIOS APROBADOS, E DECISIÓN QUE PROCEDA SOBRE A CONTINUIDADE DESTA COMISIÓN. 14.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.02.2017 a 16.03.2017. 15.INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.02.2017 e 13.03.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 16.DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2016 E DO INFORME SOBRE O CUMPRIMENTO DO OBXECTIVO DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, DA REGRA DE GASTO E DO NIVEL DE DÉBEDA DA LIQUIDACIÓN DE 2016 DO CONCELLO E DO I.M.D. 17.DACIÓN DE CONTA DO PLAN ORZAMENTARIO PARA O PERÍODO 2018-2020. 18.DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2016 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 19.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2016. 20.DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2016. 21.ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 27 de febreiro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 14 DE FEBREIRO DE 2017 PARTE RESOLUTIVA **************** 2. PROPOSTA, INSTADA POLA ASOCIACIÓN AMARCAN, DE ELABORAR UNHA NORMATIVA DE PROTECCIÓN E BENESTAR ANIMAL QUE SE AXUSTE Á REALIDADE ACTUAL. 3. ACORDO DE SEPARACIÓN DA "ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LOXÍSTICA E TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE GALICIA". 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE BOLSAS E AXUDAS AO ESTUDO. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A DERROGACIÓN DO REAL DECRETO 16/2012. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN E TENZA DE ANIMAIS DO CONCELLO DE MONFORTE. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA DA ILUMINACIÓN PÚBLICA E DOS LOCAIS MUNICIPAIS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NECESARIAS EN DIVERSAS RUAS DA CIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DO 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA AOS DANOS CAUSADOS POLOS TEMPORAIS DE FEBREIRO E ÁS RESPONSABILIDADES DAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS SUBMINISTRADORAS, ASÍ COMO LEVAR A CABO, POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA, UN ESTUDO DE VIABILIDADE DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE AO EQUIPO DE GOBERNO QUE SE DIRIXA AO GOBERNO ESTATAL PARA SOLICITAR QUE NA FUTURA MODIFICACIÓN DA LEI REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA SE CONTEMPLE A POSIBLE RETROACTIVIDADE, CANDO MENOS DE 4 ANOS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER, OU MELLOR, DÍA DA IGUALDADE DE DEREITOS DAS MULLERES. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 06.02.2017 a 16.02.2017. (E de Resolucións do 26 e do 30 de xaneiro de 2017, pendentes deste trámite). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 13.02.2017) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: