Plenos

Pleno Ordinario 14 de febreiro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE DECEMBRO DE 2016. 2. DACIÓN DE CONTA DA CONSTITUCIÓN FORMAL E COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO E CONTROL DOS ACORDOS PLENARIOS APROBADOS. PARTE RESOLUTIVA **************** 3. CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN. 4.MOCIÓN, INSTADA POLA COMISIÓN PROMOTORA DA INICIATIVA, PARA A ADOPCIÓN DUN ACORDO MUNICIPAL DE APOIO Á INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR NO PARLAMENTO GALEGO DA “CORRESPONSABILIDADE PARENTAL E DAS RELACIÓNS FAMILIARES NO CESE DA CONVIVENCIA”. 5. APOIO, A SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN AMARCAN, CONTRA O MALTRATO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E SALVAXES EN CAUTIVIDADE. 6. ADHESIÓN AO CONVENIO ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) E AS EMPRESAS SUBMINISTRADORAS DE ENERXÍA PARA A PROTECCIÓN DAS PERSOAS E FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE OU URXENCIA SOCIAL NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DA COORDINACIÓN COS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. 7. CESIÓN DO INMOBLE DA AVENIDA DE GALICIA, Nº 77, PARA COMISARÍA DE POLICÍA. 8. TARIFAS URBANAS DE TAXI DE MONFORTE DE LEMOS 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A NECESIDADE DE ELABORAR E APROBAR UNHA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE MONFORTE. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A HUMANIZACIÓN DA RÚA ROF CODINA E O ENTORNO DA GARDERÍA MUNICIPAL. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA Á POSTA EN FUNCIONAMENTO DO PORTO SECO DE MONFORTE. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA PEONALIZAR A PONTE MEDIEVAL DE MONFORTE DE LEMOS. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE AO EQUIPO DE GOBERNO QUE SE DIRIXA Á SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO PARA SOLICITAR UNHA REUNIÓN URXENTE DA MESA DE SEGURIDADE E EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITARLLE AO EQUIPO DE GOBERNO QUE SE DIRIXA Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PARA QUE REVISE E MODIFIQUE O PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN TIPO C PARA OS CENTROS EDUCATIVOS. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE INCUMPRIMENTOS DE AQUALIA, PARTICULARMENTE SOBRE A NON APLICACIÓN DA POTABILIZACIÓN CON OZONO NA NOVA ETAP. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 16. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.12.2016 a 02.02.2017. 17. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.12.2016, dúas de 30.12.2016 e de 23.01.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno ordinario 26 de decembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE NOVEMBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. ORZAMENTO XERAL DE 2017 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 3. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A SECRETARÍA XERAL DE INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS E A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP) E OS CONCELLOS QUE SE ADHIRAN, PARA O CUMPRIMENTO DE PENAS DE TRABALLO EN BENEFICIO DA COMUNIDADE. 4. ADHESIÓN AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) PARA A IMPLANTACIÓN DA HISTORIA SOCIAL ÚNICA ELECTRÓNICA NAS ENTIDADES LOCAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE O REINVESTIMENTO DO SUPERÁVIT. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE OBRAS DE RENOVACIÓN DA REDE OU INSTALACIÓNS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO, QUE LLE CORRESPONDA ASUMIR A AQUALIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 7. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.11.2016 a 16.12.2016. (E de Resolucións do 4, do 15 e do 17 de novembro de 2016, pendentes deste trámite). 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 21.11.2016, 28.11.2016 e dúas de 12.12.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 9. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno ordinario 28 de novembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 2 DE NOVEMBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, A INSTANCIA DA FEMP, POLO DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER. 3. ACORDO COA EMPRESA AQUALIA, CONCESIONARIA DO SERVIZO MUNICIPAL DE AUGA E DE SANEAMENTO, PARA A COMPENSACIÓN DE OBRIGAS CONTRACTUAIS DA EMPRESA CO IPC NON APLICADO ÁS TARIFAS POLO CONCELLO, CON DEFERIMENTO A CATRO ANOS DO DÉFICIT DE TARIFA ACUMULADO. 4. RESOLUCIÓN POR MUTUO ACORDO DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DO 50% DA ILLA DE VILANOVA, SITA NO RÍO CABE. 5. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 6. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 25.10.2016 a 18.11.2016. (E dunha Resolución do 21.10.2016, pendente deste trámite). 7. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 16.11.2016) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 8. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2016 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 9. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2016. 10. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2016. 11. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 2 de novembro de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 11 DE OUTUBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 41/2016. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 3. DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO EN PACIOS DE ARRIBA-A PENELA. 4. DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO EN ROZAS-MARCELLE. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CREACIÓN DUN ALBERGUE E OFICINA DE INFORMACIÓN DO CAMIÑO DE INVERNO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE OPOSICIÓN Á LOMCE (LEI ORGÁNICA PARA A MELLORA DA CALIDADE EDUCATIVA) E AS SÚAS REVÁLIDAS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA DECLARAR O CONCELLO DE MONFORTE LIBRE DE NOVAS PLANTACIÓNS DE EUCALIPTO. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA A DEFENSA DO DEPORTE POPULAR. 9. MOCIÓN PARA APROBACIÓN DA PROPOSTA DO EIXO ATLÁNTICO CONTIDA NO SEU “INFORME SOBRE FERROCARRÍS DA PROVINCIA DE LUGO”. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE TAXI NO NOSO CONCELLO. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ADSCRICIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE AO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O USO E REFORMAS NO BAIXO DO HOTEL COMERCIO. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.09.2016 a 24.10.2016. (E varias anteriores, pendentes deste trámite). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 23.09.2016, de 14.10.2016, de 17.10.2016 e de 20.10.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 26 de setembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE XULLO E EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. CONTA XERAL DE 2015. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 3. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA. 4. ADDENDA AO CONVENIO DA XUNTA E DA FEGAMP EN MATERIA DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS. 5. RESOLUCIÓN POR MUTUO ACORDO DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DO 50% DA ILLA DE VILANOVA, SITA NO RÍO CABE. 6. RECLAMACIÓNS DA EMPRESA ESCOR DIMANANTES DO CONTRATO QUE REXEU A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE R.S.U. E LIMPEZA VIARIA NOS ANOS 1998 A 2010. 7. DECLARACIÓN DE QUE LLE CORRESPONDE Á EMPRESA AQUALIA ASUMIR O CUSTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL POR FILTRACIÓN DE AUGA NO LUGAR DAS BODEGAS-PIÑEIRA. 8. RATIFICACIÓN DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NA GARDERÍA MUNICIPAL. 9. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA ESTRADA LU-P-3201, AO SEU PASO POLA PARROQUIA DE PIÑEIRA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O APOIO AO CAMIÑO DE INVERNO. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RENOVACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA NA PARROQUIA DO CHAO DO FABEIRO, CONCRETAMENTE NOS BARRIOS DE PORTO DE LOBOS E O FABEIRO, ASÍ COMO NA PARROQUIA DE FIOLLEDA, NO BARRIO DE SAN MAMEDE E EN MARCELLE E CANEDA POR EXISTIR FAROLAS DE MERCURIO. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A SINATURA DE CONVENIO DE CESIÓN ENTRE O SERGAS E O CONCELLO DE MONFORTE. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 14. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.07.2016 a 19.09.2016 (e unha do 12.07.2016, omitida na dación de conta anterior). 15. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 01.08.2016, dúas de 10.08.2016, de 16.08.2016 e de 15.09.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 16. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO DE 2017. 17. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2016 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 18. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 2º TRIMESTRE DE 2016. 19. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2016. 20. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 29 de xuño de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 30 DE MAIO DE 2016 (UNHA EXTRAORDINARIA E OUTRA ORDINARIA). PARTE RESOLUTIVA **************** 2. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RENDA SOCIAL MUNICIPAL. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O ESTADO DUN PASO ELEVADO ENTRE A RÚA CALVO SOTELO-PONTEVEDRA E O BARRIO DAS CRUCES. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DA CHMS PARA RESOLVER DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA DA REPARACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA MANUEL MURGUÍA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 6. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.05.2016 a 17.06.2016. 7. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 30.05.2016 e 08.06.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 8. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 30 de maio de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 25 DE ABRIL DE 2016 E Á EXTRAORDINARIA DO 2 DE MAIO DE 2016. **************** PARTE RESOLUTIVA **************** 2. ADHESIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á REDE DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA (VINCULADA Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA A TRAVÉS DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA). 3. DETERMINACIÓN DA CANTIDADE GLOBAL ORZAMENTARIA DESTINADA Á ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIÓNS AOS FUNCIONARIOS. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE EN DEFENSA DOS DEREITOS DAS PERSOAS REFUXIADAS. DÍA 9 DE MAIO, DÍA DA VERGONZA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE APERTURA DOS VIALES DO PORTO SECO QUE RESULTEN NECESARIOS PARA DARLLE SAÍDA E POÑER EN SERVIZO O ACCESO ATA A LU-933 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A SUBSTITUCIÓN DA CUBERTA E IMPERMEABILIZACIÓN DO DEPÓSITO DO CORNADO APROBADO EN PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN OUTUBRO DE 2015. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O ACONDICIONAMENTO DA RÚA PONTE DOS PICOS, ENTRE A NACIONAL 120 E A RÚA DA ESTRELA. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA SOLICITAR A PRESENZA DE TODOS OS GRUPOS MUNICIPAIS NAS MESAS DE CONTRATACIÓN. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA DEDICAR O BAIXO DO HOTEL COMERCIO A CENTRO DE RECEPCIÓN DE PEREGRINOS, INTERPRETACION E DIVULGACIÓN DO CAMIÑO DE INVERNO, E OUTRAS ACTUACIÓNS RELACIONADAS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A EMISIÓN DE INFORME DE PREXUÍZOS DERIVADOS DOS INCUMPRIMENTOS DE AQUALIA POR TÓDOLOS CONCEPTOS. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A COLOCACIÓN DUNHA PLACA EN MEMORIA DE MANUEL MARIA NO EXTERIOR DO LOCAL DONDE SE UBICARA A LIBRERÍA XISTRAL. *************************** PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.04.2016 a 20.05.2016. 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 20.04.2016 e 05.05.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2016 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 1º TRIMESTRE DE 2016. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2016. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: