Plenos

Pleno Ordinario de 28 de setembro de 2015

ORDE DO DÍA: 1. Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 27 de xullo de 2015. 2. Corrección do acordo do pleno anterior sobre custos e retribución pola e.t.a.p. de Ribas Altas. PARTE RESOLUTIVA: 3. CONTA XERAL DE 2014. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4. ACORDO PARA SOLICITAR A DELEGACIÓN DA INSPECCIÓN DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTE A AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 5. ADHESIÓN AO CONVENIO MARCO ASINADO ENTRE A ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO E A XUNTA DE GALICIA PARA A IMPLANTACIÓN DUNHA REDE DE OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AO CIDADÁN NO ÁMBITO TERRITORIAL DE GALICIA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE A CIDADE DE MONFORTE DE LEMOS ACOLLA A REFUXIADOS DE GUERRA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE DE PETICIÓN DUN LOCAL PARA A ASOCIACIÓN “RULIÑOS TERRA DE LEMOS” E OUTRAS SIMILARES. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE DOTACIÓN E MANTEMENTO DE SERVIZOS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DO REBOREDO. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O REGULAMENTO DE USO DE BICICLETAS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CONSTITUCIÓN DUN FORO DE MOBILIDADE E A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA REGULADORA DO USO DA BICICLETA NA NOSA CIDADE. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á ORGANIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS DO IV CENTENARIO DA PUBLICACIÓN DA SEGUNDA PARTE DO QUIJOTE, ADICADA AO VII CONDE DE LEMOS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CREACIÓN DUN SERVIZO DE RECLAMACIÓNS E SUXERENCIAS VECIÑAIS EN RELACIÓN AOS SERVIZOS MUNICIPAIS. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA A PROMOCIÓN DO LEITE GALEGO NO NOSO CONCELLO. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE SE SOLVENTEN OS PROBLEMAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE. 16. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE APOIO AO SECTOR LÁCTEO GALEGO. 17. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA ASUMIR A ATENCIÓN AOS REFUXIADOS COMO UNHA CUESTIÓN DE ESTADO. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: 18. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.07.2015 a 21.09.2015. 19. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 24.07 e 10.08.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 20. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO DE 2016. 21. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2015 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 22. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2015 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 23. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 2º TRIMESTRE DE 2015. 24. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2015. 25. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario de 27 de xullo de 2015

Luns 27 de xullo de 2015 ás 20:30 no Salón de Plenos do Concello ************************************************************* ORDE DO DÍA ------------------- 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN DE ORGANIZACIÓN DO 25 DE XUÑO DE 2015. 2. DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. -------------------- PARTE RESOLUTIVA -------------------- 3. REPRESENTANTES EN ÓRGANOS E ENTIDADES. 4. ADHESIÓN AO ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINHAP E A FEMP PARA O DESENVOLVEMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA. 5. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 36/2015. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 6. EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 37/2015 E CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 38/2015. 7. INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES EXERCICIO 2015: INVESTIMENTO 5/2015, PROGRAMA 161. 8. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS: RELACIÓN NÚMEROS 26 DE FACTURAS DO CONCELLO. 9. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS: RELACIÓN NÚMERO 35 DE FACTURAS DO CONCELLO. 10. RECURSO DE REPOSICIÓN DA EMPRESA AQUALIA CONTRA O ACORDO PLENARIO ADOPTADO TRAS SOLICITUDE DA EMPRESA SOBRE O EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DA CONCESIÓN. 11. SOLICITUDE DE AQUALIA SOBRE CUSTOS E RETRIBUCIÓN POLA E.T.A.P. DE RIBASALTAS. 12. TARIFAS URBANAS DE TAXI DE MONFORTE DE LEMOS. 13. INFORME DE SECRETARÍA SOBRE O PRAZO DO CONTRATO DE CONCESIÓN DA XESTIÓN DOS SERVIZOS DA GARDERÍA MUNICIPAL. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN DEFENSA DO SECTOR LÁCTEO GALEGO. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O ANUNCIO DO POSIBLE TRASLADO DO MERCADILLO DOMINICAL. 16. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA A ELIMINACIÓN DAS ASIGNACIÓNS FIXAS E VARIABLES A GRUPOS POLÍTICOS E CONCELLEIROS. 17. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á ELABORACIÓN DUN NOVO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. 18. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE EXCLUSIÓN DO CENSO DE ZONAS DE BAÑO DA “ÁREA RECREATIVA DE RIBASALTAS”. -------------------------------- PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN -------------------------------- 19. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 13.06.2015 –inicio do actual mandato- a 20.07.2015. 20. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 07.07.2015) QUE LEVANTA REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 21. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2015 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 22. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno da Corporación - Sesión Organizativa

SESIÓN ORGANIZATIVA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL - ORDE DO DÍA 1.- Acta anterior .- Correspondente á sesión constitutiva do 13 de xuño de 2015. 2.- Dación de conta da constitución dos grupos municipais, dos seus integrantes e portavoces. 3.- Periodicidade das sesións do pleno. 4.- Creación e composición das comisións informativas. 5.- Nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades. 6.- Coñecemento das resolucións da Alcaldía sobre nomeamentos de Tenentes de Alcalde, Membros da xunta de Goberno Local e Delegacións efectuadas. 7.- Réxime de dedicacións dos membros da Corporación Local e asignacións económicas corporativas. 8.- Persoal eventual.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Extraordinario 4 de xuño de 2015

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 5 DE MAIO DE 2015. 2. AUTORIZACIÓN DA CESIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO PÚBLICO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA, DOS SERVIZOS DE CAFETERÍA E DEMAIS INCLUÍDOS NA INSTALACIÓN, E DAS PISTAS DE TENIS MUNICIPAIS DA PINGUELA. 3. APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE QUE AFECTA A UNHA PARCELA ENTRE AS RÚAS “SANTA CLARA” E “A VEIGA”, DE MONFORTE DE LEMOS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 5 de maio de 2015

ORDE DO DIA: 1.ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 30 DE MARZO DE 2015 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 27 DE ABRIL DE 2015. PARTE RESOLUTIVA 2.ORDENANZA MUNICIPAL POLA QUE SE CREAN E MODIFICAN FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 3.SOLICITUDE DE AQUALIA SOBRE O EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DA CONCESIÓN. 4.SOLICITUDE DE AQUALIA SOBRE CUSTOS E RETRIBUCIÓN POLA E.T.A.P. DE RIBASALTAS. 5.ADENDA Nº 4 AO CONVENIO SUBSCRITO PARA A CONSTRUCIÓN E EXPLOTACIÓN DA ACTUACIÓN “AMPLIACIÓN E MELLORA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AUGA POTABLE EN MONFORTE DE LEMOS”. 6.ADQUISICIÓN DA ILLA DE VILANOVA, SITA NO RÍO CABE. 7.DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DA ZONA ARI DE MONFORTE. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA REXEITAR A PRIVATIZACIÓN DO REXISTRO CIVIL. 10.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR MODIFICACIÓN DA NORMATIVA QUE REGULA A INTEGRACIÓN NO RÉXIME XERAL DA S.S. DOS FUNCIONARIOS DA ANTIGA MUNPAL. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 11.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.03.2015 a 28.04.2015. 12.INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 10.04.2015) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 13.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2015 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 14.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 1º TRIMESTRE DE 2015. 15.DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO, MOROSIDADE E SEGUIMENTO DA DÉBEDA COMERCIAL, CORRESPONDENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2015. 16.ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 30 de marzo de 2015

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 4 DE MARZO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA 2. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 18/2015. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (D.A.SEXTA LOEPSF). CONTA 413. 3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 19/2015. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (D.A. SEXTA LOEPSF). INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES E CONTA 413. 4. INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES. EXERCICIO 2015. 5. MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 2015: BASE 31ª. SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AOS RECARGOS QUE LLE ESTÁ XIRANDO O CONCELLO A VECIÑOS QUE TEÑEN OS SEUS IMPOSTOS DOMICILIADOS E NON FORON ABOADOS POR CAUSAS ALLEAS Á SÚA VONTADE. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 7. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 26.02.2015 a 24.03.2015. 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 02.03.2015 e 12.03.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 9. DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2014 (art. 193.4 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. DACIÓN DE CONTA DO PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018. Art.6 da Orde HAP/2015/2012. 11. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 04 de Marzo de 2015

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DIA: 4 DE MARZO DE 2015 (MÉRCORES). HORA 20 HORAS (OITO DA TARDE). ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE XANEIRO DE 2015. 2. CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN. PARTE RESOLUTIVA 3. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA DE TERREOS, DISTANCIA DAS PLANTACIÓNS E XESTIÓN DA BIOMASA DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 4. MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS MEDIANTE A TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA TRANSFERENCIA 13/2015, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á PRESCRICIÓN DOS FÁRMACOS DE ÚLTIMA XERACIÓN A PERSOAS DOENTES DE HEPATITE C. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A SUPRESIÓN DO TREN HOTEL A MADRID E BARCELONA NA XORNADA DO SÁBADO. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MELLORA DAS ESTRADAS DE TITULARIDADE AUTONÓMICA NA CIDADE DE MONFORTE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AOS REITERADOS CUSTOS SOPORTADOS PARA A ELABORACIÓN DA “RELACIÒN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)” DO CONCELLO, E A SÚA INEXISTENCIA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA O ARRANXO DAS PISTAS DO REGADÍO. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á ORGANIZACIÓN DUN PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS DO IV CENTENARIO DA PUBLICACIÓN DA SEGUNDA PARTE DO QUIJOTE, ADICADO O VII CONDE DE LEMOS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN CO TRATAMENTO DAS PERSOAS QUE PADECEN A HEPATITE C. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.01.2015 a 25.02.2015. 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 05.02.2015 e 18.02.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2014 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 16. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2014. 17. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2014 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 26 de Xaneiro de 2015

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE DECEMBRO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2. MODIFICACIÓNS DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN PARA O ACONDICIONAMENTO DA CANLE E MARXES DO RÍO CABE. 3. REVISIÓN DE PREZOS, POR ACTUALIZACIÓN DO IPC, DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU E LIMPEZA VIARIA, CON EFECTOS DESDE SETEMBRO DE 2014. 4. MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 2015: BASE 31ª. SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACION AO PROXECTO DE ORDENACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO MERCADO GANDEIRO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE OBRIGA A FCC EN CANTO Á RECOLLIDA DOMICILIARIA A MINUSVÁLIDOS E DEPENDENTES. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO ACONDICIONAMENTO DO “CAMIÑO DA RECOSTA” NA PARROQUIA DE PIÑEIRA. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA A REVERSIÓN DO CENTRO DE SANIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A DECLARACIÓN DE 2015 COMO ANO “LOIS PEREIRO”. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.12.2014 a 19.01.2015. E RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO 8 DE XANEIRO DE 2015 RELATIVA AO PROCEDEMENTO CONTENCIOSO ORDINARIO 380/2014 (art. 21.1.k) e art.22.2.j) da Lei 7/1985). 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.12 e de 30.12.2014) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 29 de Decembro de 2014

ORDE DO DIA: 1.ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 3 DE DECEMBRO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA. 2.ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA DE TERREOS, DISTANCIA DAS PLANTACIÓNS E XESTIÓN DA BIOMASA FORESTAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 3.SUBSCRICIÓN POLA AULA UNIVERSITARIA DA UNED EN MONFORTE DE LEMOS DA “ADENDA DE MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DO CENTRO ASOCIADO DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) EN LUGO”. 4.CATÁLOGO DE POSTO DE SEGUNDA ACTIVIDADE NA POLICÍA LOCAL. 5.DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “PRAZA DA CAPELA”. 6.DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “CAMIÑO DO CÓRREGO”. 7.MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS: ORDENANZA XERAL DE XESTIÓN DOS INGRESOS MUNICIPAIS DE DEREITO PÚBLICO E ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA FACILITAR A COMPRA POLAS EMPRESAS DAS PARCELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DO REBOREDO. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CREACIÓN DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA. 10.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE REQUIRIMENTO Á EMPRESA AQUALIA PARA MINIMIZAR O TEMPO DE REPARACIÓN E APERTURA DE GABIAS DERIVADAS DE AVARÍAS NA REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO E A SÚA AXEITADA ASEGURANZA E SINALIZACIÓN. 11.MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PSOE E DO BNG ESIXINDO O CUMPRIMENTO ÍNTEGRO DOS COMPROMISOS APROBADOS POLO PARLAMENTO DE GALICIA E RECOLLIDOS NA INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR SOBRE OS SERVIZOS DO HULA. 12.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 13.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 27.11.2014 a 19.12.2014. 14.INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 27.11, 28.11, 02.12 e 10.12.2014) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15.ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: