Plenos

Pleno Ordinario do 3 de decembro de 2014

ORDE DO DIA 1.ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 27 DE NOVEMBRO DE 2014. 2.CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN. PARTE RESOLUTIVA ---------------- 3.ORZAMENTO XERAL DE 2015 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 4.ADHESIÓN AO PROXECTO “CIDADES EN REDE CONTRA O CONSUMO DE ALCOHOL POR MENORES DE IDADE”. 5.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE CONTRA A POBREZA ENERXÉTICA E POLA PROTECCIÓN DOS CONSUMIDORES VULNERABLES. 6.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO CUMPRIMENTO DE ACORDOS PLENARIOS E A SÚA CONSIDERACIÓN NA ELABORACIÓN DO ORZAMENTO PARA 2015. 7.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO ORZAMENTO 2015 DA CONSELLERÍA DE MATI PARA O REMATE DA VAP LUGO-MONFORTE E A NECESIDADE DE AXILIZAR A SÚA FINALIZACIÓN. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA SOLICITAR Á XUNTA O DESDOBRAMENTO DO CORREDOR LUGO-SARRIA-MONFORTE (CG-2.2) PARA TRANSFORMALO EN AUTOVÍA. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE REVISIÓN DAS TAXAS QUE FORON INCREMENTADAS SEN CONSENSO A RESULTAS DO PLAN DE AXUSTE, UNHA VEZ QUE ESTE PERDE VIXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN ---------------------------- 10.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 27.10.2014 a27.11.2014. 11.INFORMACIÓN ESPECÍFICADE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.10, 07.11 e 17.11.2014)QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12.DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2014 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 13.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2014. 14.ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 30 de outubro de 2014

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 13 DE OUTUBRO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2. ORDENANZA DE VERTEDURAS E DO SERVIZO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 42/2014. SUPLEMENTO DE CRÉDITO: REFINANCIAMENTO DA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DO PLAN DE PAGO A PROVEDORES DO REAL DECRETO-LEI 4/2012. 4. CONCERTACIÓN DA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DE REFINANCIAMENTO DO PLAN DE PAGO A PROVEDORES DO REAL DECRETO-LEI 4/2012. 5. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 43/2014. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MARXINACIÓN DE MONFORTE NOS ORZAMENTOS DO ESTADO PARA O ANO 2015. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE INSTANDO AO GOBERNO GALEGO A CUMPRIR A LEXISLACIÓN EN MATERIA DE MONTES. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOEPARA A RECUPERACIÓN DAS POLITICAS DE IGUALDADE DE TRATO ENTRE HOMES E MULLERES. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á REPARACIÓN DO FIRME DA RÚA SANTA CLARA DE MONFORTE. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AOS CUSTOS DE REDACCIÓN DE CONTIDOS DA PÁXINA WEB DO CONCELLO. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN A IRREGULARIDADES NA CONTRATACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DO CENTRO DA TERCEIRA IDADE. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA EVITAR O PECHE DA PISCINA MUNICIPAL. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.09.2014 a 24.10.2014. E RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO 16 DE OUTUBRO DE 2014 RELATIVA AO PROCEDEMENTO CONTENCIOSO ORDINARIO 255/2014 (art. 21.1.k) e art.22.2.j) da Lei 7/1985). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 10.10.2014 QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2014 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES SOBRE PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2014 (art. cuarto.4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo). 17. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS FUNDAMENTAIS DO ORZAMENTO PARA 2015 (Orde HAP/2105/2012). 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Extraordinario del 13 de outubro de 2014

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓNORDINARIA DO 29 DE SETEMBRO DE 2014. 2. MODIFICACIÓN DO ACORDO DE CESIÓN DE INMOBLE Á FUNDACIÓN DIVINA PASTORA. 3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 39/2014. SUPLEMENTO DE CRÉDITO. (Disposición adicional sexta da Lei Orgánica de Estabilida de Orzamentaria e Sostibilidade Financeira). 4. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 40/2014. CRÉDITO EXTRAORDINARIO. (Disposición adicional sexta da L.O. de Estabilida de Orzamentaria e Sostibilidade Financeira). INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES. PLAN DE MELLORA DE SERVIZOS CON INVESTIMENTOS EN INFRAESTRUTURAS E EDIFICIOS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 4 de Setembro de 2014

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓNORDINARIA DO 28 DE XULLO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2. CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN.   3. MOCIÓN EN DEFENSA DO SERVIZO PÚBLICO DE CORREOS.   4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA ESIXIR AO MINISTERIO DE  FOMENTO A AXILIZACIÓN DA CONSTRUCIÓN DA VARIANTE EXTERIOR DE MONFORTE E A MELLORA DA REDE FERROVIARIA EN GALIZA.   5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O XENOCIDIO QUE O ESTADO DE ISRAEL ESTÁ A COMETER CONTRA PALESTINA.   6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE OBRIGA A FCC EN CANTO AO EMBELECEMENTO URBANO DAS UBICACIÓNS DOS CONTEDORES.   7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP DE PROPOSTAS CONCRETAS QUE PERMITAN OBTER FINANCIAMENTO SUFICIENTE PARA ATENDER AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS A FAMILIAS, ASOCIACIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO E FESTAS PARROQUIAIS NA MEDIDA EN QUE NON FIGURAN INCLUIDAS NA PRÓRROGA DO ORZAMENTO DE 2013.   8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA QUE SE ADOPTEN AS MEDIDAS LEGAIS OPORTUNAS QUE GARANTA O RESPECTO Á VONTADE MAIORITARIA DOS CIDADÁNS, DE TAL XEITO QUE A LISTA MÁIS VOTADA NAS ELECCIÓNS LOCAIS EXERZA A ALCALDÍA.   9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA QUE SE SOLICITE INFORME AO SERVIZO DE ASISTENCIA AOS CONCELLOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SOBRE A VIABILIDADE DE FINANCIAR CON CARGO AO REMANENTE DE TESOURERÍA INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES.   10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COA DEFENSA DOS REXISTROS CIVÍS E EN CONTRA DA PRIVATIZACIÓN DO SERVIZO.   11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COAS SOLICITUDE DUN SINAL INFORMATIVO DA PIZZERIA BOCALINO.   12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE ENRELACIÓN CO SOAR Nº 7 DA PRAZA DO CONDE PARA ESTACIONAMENTO PÚBLICO.   13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE INSTANDO AO GOBERNO DE ESPAÑA A ESTENDER O SUBSIDIO POR DESEMPREGO ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO DE LONGA DURACIÓN QUE CAREZAN DE INGRESOS E TEÑAN RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO OUTROS COLECTIVOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN.   14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE INSTANDO AO GOBERNO DE ESPAÑA A REXEITAR A MODIFICACIÓN DA LOREG QUE PROPÓN O PP PARA ELIXIR DIRECTAMENTE AOS ALCALDES E ALCALDESAS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 15. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.07.2014 a26.08.2014.   16. INFORMACIÓN ESPECÍFICADE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE 28.07.2014E DE 14.08.2014(art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais).   17. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2014 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP.   18. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario do 30 de xuño de 2014

ORDE DO DIA: 1.APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE MAIO E EXTRAORDINARIA DO 20 DE XUÑO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2.EXPEDIENTE INVESTIGACIÓN RAMÓN CABANILLAS. 3. DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “CAMIÑO DOS PAXARIÑOS”. 4. BONIFICACIÓNS DO ICIO POR OBRAS NO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CESIÓN AO CONCELLO DE MONFORTE DO PARQUE DA FLORIDA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DENUNCIAR O ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DO PODER XUDICIAL E O MANTEMENTO DOS PARTIDOS XUDICIAIS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN CON INCUMPRIMENTOS DE FCC NA RECOLLIDA DE LIXO NA ZONA RURAL. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COA OBRIGA DAS COMISIÓNS DE FESTAS DE OBTENCIÓN DE LICENZA PARA A CELEBRACIÓN DE FESTAS POPULARES. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO MAL ESTADO DA VÍAS MUNICIPAIS NA PARROQUIA DE A PARTE. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COAS BECAS DE COMEDOR PARA CORRIXIR A POBREZA INFANTIL. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RESTAURACIÓN DA HONRA E DA DIGNIDADE ÁS PERSOAS QUE INTEGRAN OU INTEGRARON O GOBERNO MUNICIPAL DE MONFORTE. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE CUMPRIMENTO DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL NO QUE ATINXE Á LIMPEZA DE MALEZA EN SOARES E TERREOS SEN EDIFICAR, ESPECIALMENTE NO QUE ATINXE AOS TERREOS QUE CIRCUNDAN A GARDERÍA MUNICIPAL. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEMORA NA POSTA EN FUNCIONAMENTO DA NOVA E.T.A.P. DE FREIXO E AS CONSECUENCIAS QUE ESA DEMORA ESTÁ A OCASIONAR. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O PAGO DE FACTURAS DE HONORARIOS PROFESIONAIS DE AVOGADO E PROCURADOR CORRESPONDENTES A UN PROCEDEMENTO XUDICIAL RELACIONADO CON INTERESES PARTICULARES DUN CONCELLEIRO. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 16. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de 16.05.2014 a 20.06.2014 ( art. 42.1 do ROF). 17. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE 9.06.2014 (2) E DE 12.06.2014 ( art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais) 18. DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL CONSTITUÍDA PARA INVESTIGACIÓN RELACIONDA COA EMPRESA AQUALIA ( art. 125. c) do ROF). 19. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: