Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
30 - Marzo - 2017  |  10:55:31
Aviso Legal  |  Portada
Web en Galego GALEGO    |    Web en Castellano CASTELLANO    |    English Version ENGLISH
Tablon de Anuncios
PROCESOS VIXENTES


BUSCAR NO HISTÓRICO


  Buscar Novas...


Expedientes Vixentes nos Procesos de Selección » Personal Laboral Temporal

» PROCESO SELECTIVO CATRO AUXILIARES POLICÍA LOCAL

Fecha publicación: 30/03/2017   |   Nº de Expediente:

O prazo de presentación de instancias é de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

Documentación do Expediente

» PROCESO SELECTIVO PERSOAL TEMPORAL DUN/ DUNHA ENFERMEIRO/A I.M. DE DROGODEPENDENCIA

Fecha publicación: 07/03/2017   |   Nº de Expediente:

Os que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán facelo constar mediante solicitude, dirixic a ó Sr. Alcalde -Presidente do Concello de Monforte de Lemos con arreglo ó modelo que figura ó final destas bases (Anexo 1).


A presentación das solicitude farase no Rexistro de documentos do Concello en horario de nove a dúas cu en calquera dos restantes lugares previstos no artigo 16 da  Lei  39/201 5  de  procedemento  Administrativo común, no prazo de vinte (20) días naturais  dende o día seguinte da publicación da convocatoria  no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.


A solicitude acompañarse inescusablemente de fotocopia do DNI en vigor, ou  pasaporte do aspirante, dos documentos acreditativos dos méritos que se aleguen para a súa valoración na fase de concurso e xust ficante de pago da taxa por dereitos de exame de acorde co establecido no punto VI destas bases.


Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias. Publicarase no taboleiro de anuncios do Concello a lista de admitidos e excluídos, indicando a causa de exclusión, concedéndose un prazo de dez (1O) días hábiles a contar dende o seguinte a publicación, para que subsanen os posibles defectos ou omisións na documentación presentada. De non existir aspirantes excluídos, o Alcalde-Presidente poderá elevar a definitiva a lista provisional na mesma resolución de aprobación. Igualmente se publicará no taboleiro  do  Concello as  datas , lugar e resultados das probas que se realicen, así como todos os anuncios derivados da convocatoria.


Para calquera aclaración ou información adicional os interesados poderá poñerse en contacto co teléfono 982 416540.

 

 

» SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN URXENTE DUN/HA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL CON CARÁCTER TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS AO ABEIRO DA ORDE DE 5 DE AGOSTO DE 2016 DA CONSELLERÍA DE ECONOMIA EMPREGO E INDUSTRIA.

Fecha publicación: 14/12/2016   |   Nº de Expediente:

 

 

As persoas aspirantes  propostos/as polo Servizo Público de Emprego de Galicia para ocupar o emprego convocado deberán  achegar os documentos que xustifiquen as condicións de capacidade e demais requisitos contidos na bases que rexen esta convocatoria e os documentos acreditativos dos méritos a valorar no prazo de 5  días  naturais  contados apartir do día seguinte da publicación da  proposta de selección do Servizo Público de Emprego de Galicia ( 15/12/2016)  tal e como dispón a base 11 das bases que rexen o proceso selectivo.

(DENDE O 16 DE DECEMBRO ATA O 20 DE DECEMBRO AMBOS INCLUSIVES)

» PROCESOSELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN REXIMEN DE LABORAL TEMPORAL DUN POSTO DE PSICÓLOGO/A A XORNADA PARCIAL PARA O CENTRO DE INFORMACIÓN A MULLER

» CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL POLO SISTEMA DE CONCURSO - OPOSICIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DE DOUS PEÓNS O 75 % DA XORNADA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS E UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO O 80 % DA XORNADA DOS EMPREGADOS PÚBLICOS N

» PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN E XESTION DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DAS VACANTES TEMPORAIS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

» PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO - OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DUNHA PRAZA DE: DIPLOMADO EN TURISMO/ TECNICO SUPERIOR EN INFORMACIÓN ECOMERCIALIZACIÓN TURISTICA/ TECNICO SUPERIOR EN GUIA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA

» OBRADOIRO DE EMPREGO "COBAS"

» PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 3 AUXILIARES DE POLICIA LOCAL

» PROCESO SELECTIVO TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 29 DE DECEMBRO DE 2015 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN

» PROCEDEMENTO SELECTIVO POLO SISTEMA DE CONCURSO - OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DE DÚAS PRAZAS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DIPLOMADOS EN TURISMO.

» PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL UN/UNHA ENFERMEIRO/A DO I. M. DE DROGODEPENDENCIA DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS.

» PROCESO SELECTIVO URXENTE DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A COBERTURA MEDIANTE CONTRATO DE INTERINIDADE DO POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL- COORDINADOR/A DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS DURANTE AS VACANTES TEMPORAIS QUE SE POIDAN DA

Fecha publicación: 11/02/2016   |   Nº de Expediente:

ANUNCIO REFERENTE Á CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN   DE  PERSOAL LABORAL TEMPORAL

 

 

 

 

O Alcalde mediante resolución de Alcaldía de 11 de febreiro de 2016, Resolveu aprobar as Bases referente á  convocatoria PARA A SELECCIÓN  URXENTEDE  PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A COBERTURA MEDIANTE CONTRATO DE INTERINIDADE DO POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL- COORDINADOR/A DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS DURANTE AS VACANTES TEMPORAIS QUE SE POIDAN DAR DE DITA PRAZA

 

As Bases estarán a disposición do/a/s interesado/a/s na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios do Concello.

 

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a contar dende o seguinte ó da publicación deste anuncio no “Boletín Oficial da Provincia”.

 

Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases faranse  públicos no   taboleiro de anuncios do Concello e na  páxina web (www.concellodemonforte.com).

 

» PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN URXENTE DUN/HA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL CON CARÁCTER TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS AO ABEIRO DA ORDE DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR.

Fecha publicación: 17/12/2015   |   Nº de Expediente:

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN URXENTE DUN/HA AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL CON CARÁCTER TEMPORAL PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS AO ABEIRO DA ORDE DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR.

 

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.-

 

Tendoencontaqueas/osaspirantesparatomarpartenasprobassóprecisanmanifestar quereúnen  todasecadaunhadascondiciónsesixidasnabase5, os/asaspirantes propostos/asparaocuparoempregoconvocadoachegaránnoprazode5 díasnaturais (DENDE O 18/12/2015 ATA O 22/12/2015) contadosapartir  dodíaseguintedapublicacióndaproposta  deselecciónnotaboleiro de  Edictos, sito no Campo de S. Antonio s/n e na páxina web municipal: www.monfortedelemos.es(prazo   que  poderá   ampliarse   cando  o  seleccionado  acredite  que  non puideron  presentar  algúndocumentos  porcausasalleasásúavontade)  osdocumentos quexustifiquen  ascondiciónsdecapacidade  edemaisrequisitoscontidosnabase5, así como a xustificación documental dos méritos a baremar segundo o art.7 destas Bases.

 

         A non acreditación dos méritos alegados conforme se sinala no apartado anterior, determinará que estes non serán tidos en conta polo Tribunal. Nin o Concello nin o Tribunal Seleccionador requirirá aos/ás interesados/as para que os acrediten.

 

A    xustificación das condicións dos aspirantes acreditaransecoa seguinte documentación:

 

  • Os  apartadosa)e c) mediantefotocopia do DNI ou tarxeta acreditativa da súa identidadenocasodeestranxeiros,debidamentecompulsados  poramboslados.

 

  • O apartadoe)concopiacompulsadadoTítuloOficialounoseudefectoresgardo  de terefectuado odepósito paraobtelo (nocasodetitulaciónsexpedidaspororganismos estranxeirosdeberáacompañarsecertificacióndoMinisteriodeEducacióneCienciana quesefagaconstarasúaequivalenciacoaesixidaparaoacceso).

 

  • O  apartado b)deberá acreditarse  a través dasuperación  do corresponden           te recoñecementomédicoquecontará,  concarácter  xeral,coaamplitude necesariapara acreditar quenon padece enfermidadeoudefecto  físicoque  lleimpida  o desenvolvementodasfuncións  do  cargo,  esen  prexuízo  das  probas  concretas  que poidanesixirseespecificamenteencadaconvocatoria.Se,nonseesixiseoanterior requisito,oaspirantedeberáachegarCertificadoMédicoOficial        paraoefecto.

 

  • Oapartadod)condeclaraciónxuradaparaoefecto.

 

  • Oapartadof)coaacreditacióndeserdesempregadoeestarinscritonoServizoPúblico deEmpregodeGalicia.

 

  • Ademaispresentaráafotocopiada  tarxetadaSeguridade  Socialenúmero  deconta bancaria.

 

 

“5.REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR OS/AS ASPIRANTES.-

 

Os/As aspirantes deberán manifestar que reúnen os requisitos que seguidamente se sinalan:

 

a)  Ternacionalidadeespañola,outer nacionalidadedoutro Estado semprequese cumpranosrequisitosdoartigo57 daLei7/2007,do12deabril,doEstatutoBásicodo EmpregadoPúblico (EBEP)respecto doacceso aoempregopúblicode nacionaisdoutros estados.

b)  Posuíracapacidadefuncionalparaodesempeñodastarefasdoempregoáque aspira.

c)  Ter  cumpridosdezaseisanosenonexceder,noseucaso,daidademáximade xubilaciónforzosa.

d)  Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das AdministraciónsPúblicasoudosórganosconstitucionaisouestatutarios das ComunidadesAutónomas,ninatoparseeninhabilitación absolutaouespecialpara empregos ou  cargos  públicospor  resolución  xudicial,  paraoaccesoaocorpo  ouescala de  funcionario,ou  para  exercer  funciónssimilaresas  que  desempeñabano  casode persoallaboral  no  que  houbese   estadoseparadoou  inhabilitado.No  caso  de  ser nacionaldoutroEstado,nonatoparseinhabilitadoouensituaciónequivalentenin  ter sido  sometidoasancióndisciplinariaou  equivalentequeimpida,no  seu  Estado,  nos mesmos  termosoaccesoaoempregopúblico.

e)  PosuíroTítuloqueacrediteosestudosdesegundo ouprimeirociclodeeducación universitaria(artigo12daorde  xacitada).

Nocasodetitulaciónsacadémicasobtidasnoestranxeiro,deberánposuírodocumento queacreditefidedignamenteasúahomologación.

f)  Estar  inscrito  noServizo  Público  deEmprego  deGalicia  comodesempregadoouenmellora deempregoconformedetermina  oartigo12dacitada  Orde  polaqueseconvocan  axudase subvencións  para  a  contratación  de  Axentes   de  Emprego   e  Desenvolvemento  Local  no ámbito  dacolaboracióncoasentidadeslocais,concargoaoexercicio2015.”

...............................................................................................................................................................

“7.PROCESO SELECTIVO.-

 

O sistema de selección será o de CONCURSO  fundamentado pola natureza do posto no marco da convocatoria da subvención que se solicita para o seu financiamento ó abeiro no artigo 12 da Orde de 16 de novembro de 2015 (DOG. nº 222, de 20/11/2015)  da Consellería de Traballo e Benestar, reguladora das axudas e subvencións no ámbito da colaboración coas entidades locais   para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, con cargo aoexercicio2015 .

 

BAREMO DE MÉRITOS.

 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Valorarase a experiencia profesional ata un máximo de 6,00 puntos.

 

Por cada mes completo de servizo prestado na administración local en postos e/ou función similares ás requiridas nesta convocatoria: 0,40 puntos.

 

Por cada mes completo de servizo prestado noutras Administracións Públicas, en postos e/ou funcións similares ás requiridas nesta convocatoria: 0,30 puntos.

 

Por cada mes completo de servizo prestado na empresa privada en postos e/ou funcións similares ás requiridas nesta convocatoria: 0,25 puntos.

 

        Entenderase  por  emprego  similar  aquel  que  conteña  algunha  das  funcións  do empregoqueseconvocaou funciónssimilaresdentrodunhaáreadeactividade.

 

B) COÑECEMENTOS EXTRAACADÉMICOS ADQUIRIDOS EN CURSOS MONOGRÁFICOS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL OU PROXECTOS DE EMPREGO.

 

Valorarase os coñecementos extraacadémicos ata un máximo de 4,00 puntos.

Os cursos terán que estar relacionados coas funcións a desenvolver e impartidos polo INAP, EGAP, Sindicatos ou calquera outro Centro Oficial autorizado para impartilos, incluídos os organizados ou promovidos pola Corporación.

 

- Por Máster en desenvolvemento local ou en proxectos de emprego: 2,00 puntos.

- Por cursos monográficos de desenvolvemento local ou proxectos de emprego 1,00 puntos.

- Por cada curso de máis de 100 horas de duración como mínimo: 0’50 puntos.

- Por cada curso de entre 60 e 99 horas de duración como mínimo: 0’25 puntos.

- Por cada curso de entre 30 e 59 horas de duración como mínimo: 0’15 puntos.

- Por cada curso de entre 10 e 29 horas de duración como mínimo: 0’10 puntos.

 

C) IDIOMAGALEGO.

 

Apuntuaciónmáxima  nesteapartadoseráde1,00puntos.

1.       Curso CELGA 3 ou equivalente: 0,50 puntos

2.       Curso CELGA 4 ou equivalente:: 1,00 puntos

 

Soamente serán válidos os cursos ou titulacións homologados pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Se algún dos/das aspirantes acredita máis dun curso de idioma galego, unicamente será valorado o de maior nivel, sen que teña, en ningún caso, carácter acumulativo. “

 

 

 

::::::::::::::::............................................................................................................................................

» PROCESO SELECTIVO CON CARÁCTER DE URXENCIA PARA A COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE PSICÓLOG@ DO CIM

Fecha publicación: 30/11/2015   |   Nº de Expediente:


A presentación de solicitudes farase no rexistro de documentos do Concello en horario de 9 a 14 horas ou e calquera dos lugares previstos no artig 39 da LRXAPC no prazo de tres días hábiles den o dia seguinte á presente publicación ( dende o 1 de decembro ata o 3 de decembro ambos inclusive) ó abeoro do artigo 5 das bases.

» PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN / DUNHA PROFESOR/A DE PIANO PARA O CONSERVATORIO MUNICIPAL MESTRE IBÁÑEZ MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL DE INTERINIDADE DURANTE A INCAPACIDADE LABORAL TRANSITORIA DA TITULAR DA PRAZA DONA Mª JESÚS SANTALLA LÓPEZ

Fecha publicación: 27/10/2015   |   Nº de Expediente:

A Xunta de Goberno Local de 26/10/2015 aprobou as Bases que rexe esta convocatoria.

As persoas aspirantes interesadas poderán presentar solicitdes no Rexistro do Concello en horario de nove a dúas ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, no prazo de 7 días naturais dende o día seguinte a publicación o presente anuncio (dende o 28/10/2015 ata o 03/11/2015)

» PROCESO SELECTIVO CON CARÁCTER DE URXENCIA PARA A COBERTURA TEMPORAL DUNHA PRAZA DE PSICÓLOG@ DO CIM

Fecha publicación: 20/07/2015   |   Nº de Expediente:

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de data 20 de xullo de 2015 adoptou o acordo de aprobar as Bases de selección para a cobertura urxente da praza de psicólog@ do CIM a xornada parcial.

 

As persoas interesadas e participar no proceso selectivo disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar a instancias e a documentación requirida (dende o día 21 ata o 23 dexullo ambos inclusives) tal e como recolle a Base 5ª da convocatoria.

 

 

» PROCESO SELECTIVO CON CARÁCTER DE URXENCIA PARA A COBERTURA INTERINA DUNHA PRAZA DE ENFERMEIRA DURANTE AS VACACIÓN DA TITULAR DA PRAZA

Fecha publicación: 02/07/2015   |   Nº de Expediente:

» Bases proceso selectivo para a contratación dun/ dunha psicólogo/a , de forma temporal, mediante a modalidade contractual que proceda para cubrir o posto de traballo de psicólogo/a clínico/a do I. M. de Drogo dependencia do Concello de Monforte de Lemo

Escudo do Concello de Monforte de Lemos

(c) Concello de Monforte de Lemos
Campo Santo Antonio S/N
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf. 982 40 25 01

Consultas e Soporte Web:
webmaster@monfortedelemos.es
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI ¡CSS Válido!Valid XHTML 1.0 Transitional
Programación e Deseño Web: Ainet Consulting