Pleno Ordinario 29 de febrero de 2016

ORDE DO DÍA ------------------- 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 1 DE FEBREIRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA --------------------------- 2. MOCIÓN, INSTADA POLA PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA DE MONFORTE, SOBRE UN CONSELLO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELLO DE ÁREA DE SAÚDE. 3. PROPOSTA, POR MOCIÓN INSTADA POLA DELEGACIÓN SAHARAUI PARA GALICIA DA SOGAPS, DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO 40º ANIVERSARIO DA PROCLAMACIÓN DA RASD. 4. PROPOSTA, POR MOCIÓN INSTADA POLA MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, PARA O CUMPRIMENTO REAL E EFECTIVO DA CARTA EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS E MINORIZADAS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O PROGRAMA LEADER GALICIA 2014-2020. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O CUMPRIMENTO REAL E EFECTIVO DA CARTA EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS E MINORIZADAS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA QUE SE PUBLIQUE NA PÁXINA WEB DESTE CONCELLO UNHA RELACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DE INTERESE EXISTENTE NO NOSO RURAL. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A MURALLA DE MONFORTE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN -------------------------------------------- 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 26.01.2016 a 22.02.2016, e unha pendente de 30.12.2015. 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 28.01.2016 e 18.02.2016) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2015 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 13. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2015. 14. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2015. 15. ROGOS E PREGUNTAS.