Pleno Ordinario 7 de Setembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas do Pleno da Corporación de datas 1 e 7 de Agosto de 2012. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 377 de 17/07/2012 ao número 442 de 30/08/2012). 3.- Orzamento e cadro de persoal do exercicio 2012 do Concello e do Instituto Municipal de Drogodependencias. 4.- Proposta do grupo municipal socialista sobre servizos básicos. 5.- Proposta do grupo municipal socialista sobre a constitución da Axencia Tributaria de Galicia. 6.- Proposta do grupo municipal popular sobre as condicións de seguridade vial e tránsito peonil da antiga N-120 7.- Proposta do grupo municipal popular sobre adopción de medidas dirixidas a favorecer a actividade comercial na Praza de Abastos. 8.- Proposta do grupo municipal popular sobre a racionalización das medidas de aforro enerxético. 9.- Rogos e preguntas