Pleno Ordinario do 30 de setembro de 2013

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN ACTA PLENO DE 05 DE SETEMBRO DE 2013 2. DACIÓN DE CONTA DECRETOS DA ALCALDÍA 3. PROPOSTA DO PP SOBRE O POSICIONAMENTO DO BNG A FAVOR DA RUPTURA DEMOCRÁTICA DO ESTADO 4. PROPOSTA DO PSOE SOBRE MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE 5. PROPOSTA DO PSOE SOBRE A POSTA EN MARCHA DO PORTO SECO 6. PROPOSTA DO PSOE SOBRE A NON CONCESIÓN DUN OBRADOIRO DE EMPREGO AO CONCELLO POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA 7. PROPOSTA DO PSOE SOBRE A LIMPEZA DUN SOLAR NA RÚA FALAGUEIRA 8. PROPOSTA DO PP SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONCESIONARIA DO SERVIZO PÚBLICO DE ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E SANEAMENTO 9. ALEGACIÓNS EXPEDINETE DE EXPROPIACIÓN ACONDICIONAMENTO DA CANLE E MARXES DO RÍO CABE TRAMO: A COMPAÑÍA-NÚCLEO DE PIÑEIRA 10. PROPOSTA DO BNG PARA A MELLORA DA TRAVESÍA QUE UNE A CHACINERA CO CRUCE DA ESTRADA DE GULLADE CASTRO-CALDELAS. 11. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: