Pleno Ordinario do 4 de decembro de 2013

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN ACTAS DE DATAS 28 DE OUTUBRO E 11 DE NOVEMBRO DO 2013 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA da número 634 á número 736 3. DACIÓN DE CONTA MARCO PRESUPUESTARIO 2014 4. DACIÓN DE CONTA EXECUCIÓN DO ORZAMENTO 2013 3º TRIMESTRE 5. PROPOSTA DO BNG SOBRE O INCREMENTO DO CANON QUE OS CONCELLOS PAGAN A SOGAMA 6. PROPOSTA DO BNG SOBRE O RECORTE NAS PAGAS EXTRAORDINARIAS DOS FUNCIONARIOS/AS DA XUNTA DE GALICIA 7. PROPOSTA DO BNG SOBRE O INCREMENTO DO IBI NOS ANOS 2014 E 2015 8. PROPOSTA DO BNG SOBRE A DOTACIÓN DUN CENTRO DE CONTINUIDADE PARA O ALUMNADO DO COLEXIO ESPECIAL INFANTA ELENA 9. PROPOTA DO PSOE SOBRE CENTRO CONTINUIDADE COLEXIO INFANTA ELENA 10. PROPOSTA DO PSOE SOBRE ALUMEADO DE NADAL 11. PROPOSTA DO PSOE SOBRE A FALLA DE ALUMEADO PÚBLICO DE MÚLTIPLES RÚAS DE MONFORTE 12. PROPOSTA DO PSOE SOBRE SUBA DO CANON DE SOGAMA POR PARTE DA XUNTA DE GALICIA 13. PROPOSTA DO PSOE SOBRE REXEITAMENTO O NOVO REPAGO PARA FÁRMACOS QUE SE DISPENSAN NOS HOSPITAIS DE MANEIRA AMBULATORIA 14. PROPOSTA DO PSOE RELATIVA A DEMANDAR DA XUNTA DE GALICIA A COBERTURA DA RADIO GALEGA MÚSICA NA ZONA DE MONFORTE 15. PROPOSTA DO PP INCUMPRIMENTO DA DEPUTACION PROVINCIAL EN MATERIA DE POLITICAS DE BENESTAR E NO FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE AXUDA NO FOGAR 16. PROPOSTA DO PP AROVEITAMENTO DE PARTE DOS RECURSOS DA FINCA DO PAZO DE TOR POLA ASOCIACIÓN PRODEME 17. PROPOSTA DO PP MEDIDAS DE SEGURIDADE VIAL PARA OS PEATÓNS EN DIVERSOS ACCESOS Á CIDADE 18. PROPOSTA DO PP AUSENCIA TOTAL DE ALUMEADO PÚBLICO EN ALGÚNS PUNTOS EN HORARIO NOCTURNO 19. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: