Pleno Ordinario 27 de Xaneiro de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN ACTA DE 30 DE DECEMBRO DO 2013 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA da número 835 de data 26.12.2013 ata a número 043 de data 22.01.2013 3. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPOSTO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) 4. DECLARACIÓN DO DIÁ 24 DE FEBREIRO DIA DE ROSALIA 5. PROPOSTA DO PSOE SOBRE PLAN DE EMPREGO PARA XOVES E MAIORES DE 55 ANOS 6. PROPOSTA DO PSOE SOBRE OS 24 MILLÓNS DO IMPOSTO DO 20% SOBRE OS PREMIOS DA LOTERIA DO NENO 7. PROPOSTA DO BNG SOBRE O APOIO Á ADQUISICIÓN E COLOCACIÓN DUNHA PANCARTA CONTRA O INCREMENTO DO CANON AOS CONCELLOS DE SOGAMA 8. PROPOSTA DO BNG SOBRE A REFORMA DA LEI DO ABORTO 9. PROPOSTA DO PSOE SOBRE ANTEPROXECTO LEI ORGÁNICA SOBRE SAUDE SEXUAL E REPRODUCTIVA E A INTERRRUPCIÓN VOLUNTARIA DO EMBARAZO 10. PROPOSTA DO PSOE SOBRE ARRANXO RÚA IRMÁNS DAPENA 11. PROPOSTA DO PP SOBRE DEFECTUOSA EXECUCION OBRAS REHABILITACIÓN PRAZA DE ABASTOS 12. PROPOSTA DO BNG SOBRE ELIMINACIÓN COPAGO MEDICAMENTOS A PERSOAS DOENTES CRÓNICAS NON HOSPITALIZADAS 13. PROPOSTA DO PP SOBRE MODIFICACIÓN DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO PARA RECLASIFICACIÓN DE PARCELA DE PRODEME 14. PROPOSTA DO PP SOBRE CUMPRIMENTO DOS ACORDOS PLENARIOS DE 04.06.2012 E 29.04.2013 EXCESO DO CUSTE DE ALUGUER DO SOLAR DESTINADO A APARCAMENTO NA RUA CERCA 15. PROPOSTA DO PP SOBRE INCUMPRIMENTO DO ACORDO PLENARIO DE 28.01.2013 INVITACIÓN E CONTRATACIÓN PROFESIONAIS E EMPRESAS 16. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: