Pleno Ordinario do 28 de febreiro de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 27 DE XANEIRO DO 2014 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de data 21.01.2014 ata a de data 21.02.2014 3. DACIÓN DE CONTA DE INFORME SEGUEMENTO PLAN DE AXUSTE RD 4/2022 4º TRIMESTRE 4. EXECUCIÓN TRIMESTRAL DAS ENTIDADES LOCAIS CUARTO TRIMESTRE 5. DENOMINACIÓN DE RÚA A VEIGA 6. MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL 7. ACTUALIZACIÓN DO IPC DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE LIXO E LIMPEZA VIARIA 8. MODIFICACIÓN DE ANUALIDADES CONVENIO ADECUACIÓN MARXES DO RÍO CABE 9. PROPOSTA DO PP SOBRE O MAL ESTADO DA REDE DE SANEAMENTO DO CONCELLO E OS INCUMPRIMENTOS DA CONCESIONARIA AQUALIA 10. PROPOSTA DO PSOE SOBRE SITUACIÓN DA REDE SANEAMENTO DE MONFORTE 11. PROPOSTA DO BNG SOBRE A SUBA NAS TRIBUTACIÓNS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS 12. PROPOSTA DO PSOE SOBRE RETIRADA DA TARXETA SANITARIA POLO GOBERNO DE ESPAÑA 13. PROPOSTA DO PSOE SOBRE REFORMA DA PAC 14. PROPOSTA DO PP SOBRE ADAPTACIÓN DAS ORDENANZAS MUNICIPAIS A NOVA NORMATIVA ESTATAL E AUTONOMICA SOBRE LICENZAS DE ACTIVIDADE 15. PROPOSTA DO PSOE SOBRE SITUACIÓN DA DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE MONFORTE UBICADA EN PIÑEIRA 16. PROPOSTA DO PP SOBRE EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES EN PAGOS E PRÓRROGAS DE CONTRATOS 17. PROPOSTA DO PSOE SOBRE PASOS ELEVADOS NA RÚA REBOREDO 18. PROPOSTA DE APOIO Á PROPOSICIÓN DE LEI DE MEDIDAS PARA A CREACIÓN DE EMPREGO EN GALIZA 19. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: