Pleno Ordinario do 30 de outubro de 2014

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 13 DE OUTUBRO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2. ORDENANZA DE VERTEDURAS E DO SERVIZO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 42/2014. SUPLEMENTO DE CRÉDITO: REFINANCIAMENTO DA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DO PLAN DE PAGO A PROVEDORES DO REAL DECRETO-LEI 4/2012. 4. CONCERTACIÓN DA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO DE REFINANCIAMENTO DO PLAN DE PAGO A PROVEDORES DO REAL DECRETO-LEI 4/2012. 5. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 43/2014. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MARXINACIÓN DE MONFORTE NOS ORZAMENTOS DO ESTADO PARA O ANO 2015. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE INSTANDO AO GOBERNO GALEGO A CUMPRIR A LEXISLACIÓN EN MATERIA DE MONTES. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOEPARA A RECUPERACIÓN DAS POLITICAS DE IGUALDADE DE TRATO ENTRE HOMES E MULLERES. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á REPARACIÓN DO FIRME DA RÚA SANTA CLARA DE MONFORTE. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AOS CUSTOS DE REDACCIÓN DE CONTIDOS DA PÁXINA WEB DO CONCELLO. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN A IRREGULARIDADES NA CONTRATACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DO CENTRO DA TERCEIRA IDADE. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA EVITAR O PECHE DA PISCINA MUNICIPAL. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.09.2014 a 24.10.2014. E RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO 16 DE OUTUBRO DE 2014 RELATIVA AO PROCEDEMENTO CONTENCIOSO ORDINARIO 255/2014 (art. 21.1.k) e art.22.2.j) da Lei 7/1985). 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 10.10.2014 QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2014 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES SOBRE PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2014 (art. cuarto.4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo). 17. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS FUNDAMENTAIS DO ORZAMENTO PARA 2015 (Orde HAP/2105/2012). 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: