Pleno Ordinario do 3 de decembro de 2014

ORDE DO DIA 1.ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 27 DE NOVEMBRO DE 2014. 2.CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN. PARTE RESOLUTIVA ---------------- 3.ORZAMENTO XERAL DE 2015 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 4.ADHESIÓN AO PROXECTO “CIDADES EN REDE CONTRA O CONSUMO DE ALCOHOL POR MENORES DE IDADE”. 5.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE CONTRA A POBREZA ENERXÉTICA E POLA PROTECCIÓN DOS CONSUMIDORES VULNERABLES. 6.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO CUMPRIMENTO DE ACORDOS PLENARIOS E A SÚA CONSIDERACIÓN NA ELABORACIÓN DO ORZAMENTO PARA 2015. 7.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO ORZAMENTO 2015 DA CONSELLERÍA DE MATI PARA O REMATE DA VAP LUGO-MONFORTE E A NECESIDADE DE AXILIZAR A SÚA FINALIZACIÓN. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA SOLICITAR Á XUNTA O DESDOBRAMENTO DO CORREDOR LUGO-SARRIA-MONFORTE (CG-2.2) PARA TRANSFORMALO EN AUTOVÍA. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE REVISIÓN DAS TAXAS QUE FORON INCREMENTADAS SEN CONSENSO A RESULTAS DO PLAN DE AXUSTE, UNHA VEZ QUE ESTE PERDE VIXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN ---------------------------- 10.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 27.10.2014 a27.11.2014. 11.INFORMACIÓN ESPECÍFICADE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.10, 07.11 e 17.11.2014)QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12.DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2014 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 13.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2014. 14.ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: