Pleno Ordinario do 29 de Decembro de 2014

ORDE DO DIA: 1.ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 3 DE DECEMBRO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA. 2.ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA DE TERREOS, DISTANCIA DAS PLANTACIÓNS E XESTIÓN DA BIOMASA FORESTAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 3.SUBSCRICIÓN POLA AULA UNIVERSITARIA DA UNED EN MONFORTE DE LEMOS DA “ADENDA DE MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DO CENTRO ASOCIADO DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) EN LUGO”. 4.CATÁLOGO DE POSTO DE SEGUNDA ACTIVIDADE NA POLICÍA LOCAL. 5.DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “PRAZA DA CAPELA”. 6.DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “CAMIÑO DO CÓRREGO”. 7.MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS: ORDENANZA XERAL DE XESTIÓN DOS INGRESOS MUNICIPAIS DE DEREITO PÚBLICO E ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA FACILITAR A COMPRA POLAS EMPRESAS DAS PARCELAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL DO REBOREDO. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CREACIÓN DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA. 10.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE REQUIRIMENTO Á EMPRESA AQUALIA PARA MINIMIZAR O TEMPO DE REPARACIÓN E APERTURA DE GABIAS DERIVADAS DE AVARÍAS NA REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO E A SÚA AXEITADA ASEGURANZA E SINALIZACIÓN. 11.MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PSOE E DO BNG ESIXINDO O CUMPRIMENTO ÍNTEGRO DOS COMPROMISOS APROBADOS POLO PARLAMENTO DE GALICIA E RECOLLIDOS NA INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR SOBRE OS SERVIZOS DO HULA. 12.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE ADHESIÓN A SOGAMA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 13.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 27.11.2014 a 19.12.2014. 14.INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 27.11, 28.11, 02.12 e 10.12.2014) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15.ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: