Pleno Ordinario do 30 de marzo de 2015

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 4 DE MARZO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA 2. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 18/2015. SUPLEMENTO DE CRÉDITO (D.A.SEXTA LOEPSF). CONTA 413. 3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 19/2015. CRÉDITO EXTRAORDINARIO (D.A. SEXTA LOEPSF). INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES E CONTA 413. 4. INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SUSTENTABLES. EXERCICIO 2015. 5. MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 2015: BASE 31ª. SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AOS RECARGOS QUE LLE ESTÁ XIRANDO O CONCELLO A VECIÑOS QUE TEÑEN OS SEUS IMPOSTOS DOMICILIADOS E NON FORON ABOADOS POR CAUSAS ALLEAS Á SÚA VONTADE. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 7. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 26.02.2015 a 24.03.2015. 8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 02.03.2015 e 12.03.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 9. DACIÓN DE CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE 2014 (art. 193.4 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. DACIÓN DE CONTA DO PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018. Art.6 da Orde HAP/2015/2012. 11. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: