Pleno Ordinario do 5 de maio de 2015

ORDE DO DIA: 1.ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 30 DE MARZO DE 2015 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 27 DE ABRIL DE 2015. PARTE RESOLUTIVA 2.ORDENANZA MUNICIPAL POLA QUE SE CREAN E MODIFICAN FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 3.SOLICITUDE DE AQUALIA SOBRE O EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DA CONCESIÓN. 4.SOLICITUDE DE AQUALIA SOBRE CUSTOS E RETRIBUCIÓN POLA E.T.A.P. DE RIBASALTAS. 5.ADENDA Nº 4 AO CONVENIO SUBSCRITO PARA A CONSTRUCIÓN E EXPLOTACIÓN DA ACTUACIÓN “AMPLIACIÓN E MELLORA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AUGA POTABLE EN MONFORTE DE LEMOS”. 6.ADQUISICIÓN DA ILLA DE VILANOVA, SITA NO RÍO CABE. 7.DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA. 8.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DA ZONA ARI DE MONFORTE. 9.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA REXEITAR A PRIVATIZACIÓN DO REXISTRO CIVIL. 10.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA SOLICITAR MODIFICACIÓN DA NORMATIVA QUE REGULA A INTEGRACIÓN NO RÉXIME XERAL DA S.S. DOS FUNCIONARIOS DA ANTIGA MUNPAL. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 11.DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.03.2015 a 28.04.2015. 12.INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 10.04.2015) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 13.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2015 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 14.DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 1º TRIMESTRE DE 2015. 15.DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO, MOROSIDADE E SEGUIMENTO DA DÉBEDA COMERCIAL, CORRESPONDENTES AO 1º TRIMESTRE DE 2015. 16.ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: