Pleno da Corporación - Sesión Organizativa

SESIÓN ORGANIZATIVA DA CORPORACIÓN MUNICIPAL - ORDE DO DÍA 1.- Acta anterior .- Correspondente á sesión constitutiva do 13 de xuño de 2015. 2.- Dación de conta da constitución dos grupos municipais, dos seus integrantes e portavoces. 3.- Periodicidade das sesións do pleno. 4.- Creación e composición das comisións informativas. 5.- Nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades. 6.- Coñecemento das resolucións da Alcaldía sobre nomeamentos de Tenentes de Alcalde, Membros da xunta de Goberno Local e Delegacións efectuadas. 7.- Réxime de dedicacións dos membros da Corporación Local e asignacións económicas corporativas. 8.- Persoal eventual.

Archivos Adjuntos: