Pleno Ordinario de 27 de xullo de 2015

Luns 27 de xullo de 2015 ás 20:30 no Salón de Plenos do Concello ************************************************************* ORDE DO DÍA ------------------- 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN DE ORGANIZACIÓN DO 25 DE XUÑO DE 2015. 2. DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. -------------------- PARTE RESOLUTIVA -------------------- 3. REPRESENTANTES EN ÓRGANOS E ENTIDADES. 4. ADHESIÓN AO ACORDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE O MINHAP E A FEMP PARA O DESENVOLVEMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA. 5. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 36/2015. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 6. EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 37/2015 E CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 38/2015. 7. INVESTIMENTOS FINANCEIRAMENTE SOSTIBLES EXERCICIO 2015: INVESTIMENTO 5/2015, PROGRAMA 161. 8. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS: RELACIÓN NÚMEROS 26 DE FACTURAS DO CONCELLO. 9. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS: RELACIÓN NÚMERO 35 DE FACTURAS DO CONCELLO. 10. RECURSO DE REPOSICIÓN DA EMPRESA AQUALIA CONTRA O ACORDO PLENARIO ADOPTADO TRAS SOLICITUDE DA EMPRESA SOBRE O EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DA CONCESIÓN. 11. SOLICITUDE DE AQUALIA SOBRE CUSTOS E RETRIBUCIÓN POLA E.T.A.P. DE RIBASALTAS. 12. TARIFAS URBANAS DE TAXI DE MONFORTE DE LEMOS. 13. INFORME DE SECRETARÍA SOBRE O PRAZO DO CONTRATO DE CONCESIÓN DA XESTIÓN DOS SERVIZOS DA GARDERÍA MUNICIPAL. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG EN DEFENSA DO SECTOR LÁCTEO GALEGO. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O ANUNCIO DO POSIBLE TRASLADO DO MERCADILLO DOMINICAL. 16. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA A ELIMINACIÓN DAS ASIGNACIÓNS FIXAS E VARIABLES A GRUPOS POLÍTICOS E CONCELLEIROS. 17. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á ELABORACIÓN DUN NOVO REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL. 18. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE EXCLUSIÓN DO CENSO DE ZONAS DE BAÑO DA “ÁREA RECREATIVA DE RIBASALTAS”. -------------------------------- PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN -------------------------------- 19. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 13.06.2015 –inicio do actual mandato- a 20.07.2015. 20. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 07.07.2015) QUE LEVANTA REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 21. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 1º TRIMESTRE DE 2015 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 22. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: