Pleno Ordinario de 28 de setembro de 2015

ORDE DO DÍA: 1. Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 27 de xullo de 2015. 2. Corrección do acordo do pleno anterior sobre custos e retribución pola e.t.a.p. de Ribas Altas. PARTE RESOLUTIVA: 3. CONTA XERAL DE 2014. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4. ACORDO PARA SOLICITAR A DELEGACIÓN DA INSPECCIÓN DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTE A AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 5. ADHESIÓN AO CONVENIO MARCO ASINADO ENTRE A ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO E A XUNTA DE GALICIA PARA A IMPLANTACIÓN DUNHA REDE DE OFICINAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN AO CIDADÁN NO ÁMBITO TERRITORIAL DE GALICIA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE A CIDADE DE MONFORTE DE LEMOS ACOLLA A REFUXIADOS DE GUERRA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE DE PETICIÓN DUN LOCAL PARA A ASOCIACIÓN “RULIÑOS TERRA DE LEMOS” E OUTRAS SIMILARES. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE DOTACIÓN E MANTEMENTO DE SERVIZOS NO POLÍGONO INDUSTRIAL DO REBOREDO. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O REGULAMENTO DE USO DE BICICLETAS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CONSTITUCIÓN DUN FORO DE MOBILIDADE E A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA REGULADORA DO USO DA BICICLETA NA NOSA CIDADE. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á ORGANIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS DO IV CENTENARIO DA PUBLICACIÓN DA SEGUNDA PARTE DO QUIJOTE, ADICADA AO VII CONDE DE LEMOS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CREACIÓN DUN SERVIZO DE RECLAMACIÓNS E SUXERENCIAS VECIÑAIS EN RELACIÓN AOS SERVIZOS MUNICIPAIS. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA A PROMOCIÓN DO LEITE GALEGO NO NOSO CONCELLO. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE SE SOLVENTEN OS PROBLEMAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE. 16. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE APOIO AO SECTOR LÁCTEO GALEGO. 17. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA ASUMIR A ATENCIÓN AOS REFUXIADOS COMO UNHA CUESTIÓN DE ESTADO. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: 18. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.07.2015 a 21.09.2015. 19. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 24.07 e 10.08.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 20. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO DE 2016. 21. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2015 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 22. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2015 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 23. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 2º TRIMESTRE DE 2015. 24. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2015. 25. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: