Pleno Ordinario 28 de decembro de 2015

ORDE DO DÍA: 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SEGUINTES SESIÓNS: ORDINARIA DO 9 DE DECEMBRO DE 2015 E EXTRAORDINARIA DO 17 DE DECEMBRO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA: 2. CUESTIÓN DE CONFIANZA VINCULADA Á APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DE 2016 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 3. CATÁLOGO DE POSTO DE SEGUNDA ACTIVIDADE PARA INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. 4. MODIFICACIÓN DO ACORDO SOBRE O PERSOAL EVENTUAL. APLICACIÓN A ESTE PERSOAL E ÁS DEDICACIÓNS CORPORATIVAS DOS INCREMENTOS RETRIBUTIVOS CORRESPONDENTES AO EMPREGO PÚBLICO. 5. ACORDO DE MODIFICACIÓN DA ACTA DE ADSCRICIÓN DA AULA UNIVERSITARIA DA UNED EN MONFORTE DE LEMOS AO CENTRO ASOCIADO DA UNED EN LUGO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A CONVOCATORIA DUNHA PRAZA POR PROMOCIÓN INTERNA DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA PROMOVER A CREACIÓN DE ROTEIROS CULTURAIS – EDUCATIVOS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE A NECESIDADE DUNHA ORDENANZA MUNICIPAL PARA A INSTALACIÓN DE ESTUFAS E CALEFACCIÓNS DE BIOMASA. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE AS MESAS DE CONTRATACIÓN. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA INICIAR AS XESTIÓNS DE APOIO Á EMPRESA CONCESIONARIA DE IMPLANTACIÓN DO PRÓXIMO CENTRO DE EMPRENDEMENTO INNOVADOR. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 11. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 01.12.2015 a 18.12.2015. 12. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 07.12.2015 e 15.12.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 13. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: