Pleno Ordinario 1 de febrero de 2016

ORDE DO DÍA ------------------ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE DECEMBRO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA -------------------------- 2. CATÁLOGO DE POSTO DE SEGUNDA ACTIVIDADE PARA INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. 3. MODIFICACIÓN DO ACORDO SOBRE O PERSOAL EVENTUAL. APLICACIÓN A ESTE PERSOAL E ÁS DEDICACIÓNS CORPORATIVAS DOS INCREMENTOS RETRIBUTIVOS CORRESPONDENTES AO EMPREGO PÚBLICO. 4. ACORDO DE MODIFICACIÓN DA ACTA DE ADSCRICIÓN DA AULA UNIVERSITARIA DA UNED EN MONFORTE DE LEMOS AO CENTRO ASOCIADO DA UNED EN LUGO. 5. SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DE BEN DE INTERESE CULTURAL (BIC) PARA O CAMIÑO DE INVERNO A SANTIAGO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SOLICITAR MELLORES SERVIZOS FERROVIARIOS PARA MONFORTE E A PROVINCIA DE LUGO. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE RESERVA DE ESPAZO PARA CARGA E DESCARGA DE EQUIPAXES E PASAXEIROS EN ESTABLECEMENTOS HOTELEIROS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE SEGURIDADE VIAL. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE REQUIRIMENTO DE CUMPRIMENTO Á EMPRESA AQUALIA SOBRE REPARACIÓN DE AVARÍAS, PARTICULARMENTE OS SOCAVÓNS DA RÚA CHANTADA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA SUBSTITUÍR AS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS POR SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O PERFIL DO CONTRATANTE DA PÁXINA WEB. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA DECLARAR MONFORTE DE LEMOS VILA LIBRE DE CIRCOS CON ANIMAIS. 13. MOCIÓN, INSTADA POR UGT E CCOO, EN APOIO AOS OITO DE AIRBUS POLA DERROGACIÓN DO ART.315.3 DO CÓDIGO PENAL. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN -------------------------------------------- 14. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 21.12.2015 a 25.01.2016. 15. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (son dúas do 30.12.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 16. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: