Proceso Selectivo, por promoción interna, dun/dunha Inspector/a de Policía Local, escala executiva Grupo A2