Pleno Ordinario do 26 de Xaneiro de 2015

ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE DECEMBRO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2. MODIFICACIÓNS DO EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN PARA O ACONDICIONAMENTO DA CANLE E MARXES DO RÍO CABE. 3. REVISIÓN DE PREZOS, POR ACTUALIZACIÓN DO IPC, DO CONTRATO DE XESTIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU E LIMPEZA VIARIA, CON EFECTOS DESDE SETEMBRO DE 2014. 4. MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 2015: BASE 31ª. SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACION AO PROXECTO DE ORDENACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO MERCADO GANDEIRO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE OBRIGA A FCC EN CANTO Á RECOLLIDA DOMICILIARIA A MINUSVÁLIDOS E DEPENDENTES. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO ACONDICIONAMENTO DO “CAMIÑO DA RECOSTA” NA PARROQUIA DE PIÑEIRA. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA A REVERSIÓN DO CENTRO DE SANIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A DECLARACIÓN DE 2015 COMO ANO “LOIS PEREIRO”. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.12.2014 a 19.01.2015. E RATIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN DO 8 DE XANEIRO DE 2015 RELATIVA AO PROCEDEMENTO CONTENCIOSO ORDINARIO 380/2014 (art. 21.1.k) e art.22.2.j) da Lei 7/1985). 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.12 e de 30.12.2014) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: