Pleno Ordinario do 04 de Marzo de 2015

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DIA: 4 DE MARZO DE 2015 (MÉRCORES). HORA 20 HORAS (OITO DA TARDE). ORDE DO DIA: 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE XANEIRO DE 2015. 2. CARÁCTER ORDINARIO DA SESIÓN. PARTE RESOLUTIVA 3. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LIMPEZA DE TERREOS, DISTANCIA DAS PLANTACIÓNS E XESTIÓN DA BIOMASA DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS. 4. MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS MEDIANTE A TRAMITACIÓN DA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA TRANSFERENCIA 13/2015, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á PRESCRICIÓN DOS FÁRMACOS DE ÚLTIMA XERACIÓN A PERSOAS DOENTES DE HEPATITE C. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE ESTADOS ESTRANXEIROS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A SUPRESIÓN DO TREN HOTEL A MADRID E BARCELONA NA XORNADA DO SÁBADO. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A MELLORA DAS ESTRADAS DE TITULARIDADE AUTONÓMICA NA CIDADE DE MONFORTE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AOS REITERADOS CUSTOS SOPORTADOS PARA A ELABORACIÓN DA “RELACIÒN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT)” DO CONCELLO, E A SÚA INEXISTENCIA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE PARA SOLICITAR Á XUNTA DE GALICIA O ARRANXO DAS PISTAS DO REGADÍO. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á ORGANIZACIÓN DUN PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS DO IV CENTENARIO DA PUBLICACIÓN DA SEGUNDA PARTE DO QUIJOTE, ADICADO O VII CONDE DE LEMOS. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN CO TRATAMENTO DAS PERSOAS QUE PADECEN A HEPATITE C. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.01.2015 a 25.02.2015. 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 05.02.2015 e 18.02.2015) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2014 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAP. 16. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2014. 17. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE AVALIACIÓN CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2014 DO PLAN DE AXUSTE DO CONCELLO (art. 10 do R.D.-lei 7/2012). 18. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: