Pleno Ordinario 4 de abril de 2016

ORDE DO DÍA: ------------------- 1. Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 29 de febreiro de 2016. --------------------- Parte resolutiva --------------------- 2. Denominación de vías públicas. 3. Proposta da alcaldía sobre mantemento de servizos na Comisaría de Policía de Monforte de Lemos. 4. Moción do grupo municipal do BNG para esixirlle a Aqualia que asuma os custos da obra de renovación das conducións de auga potable nas rúas Corredoira, José de Garabantes e Irmáns Dapena. 5. Moción do grupo municipal do PP sobre actuacións varias no contorno do recinto amurallado: -cumprimento das ordenanzas sobre limpeza de maleza en soares e terreos sen edificar, e saneamento de herbas invasivas na muralla, requirindo á empresa FCC. – eliminación de graffiti e acondicionamen do contorno do depósito, requirindo á empresa Aqualia. 6. Moción do grupo municipal do PP sobre a mellora do asfaltado de vías urbanas que se atopan en mal estado. 7. Moción do grupo municipal de ESPERTA MONFORTE demandando dilixencia na aplicación da normativa de circulación. 8. Moción do grupo municipal do BNG sobre a participación de todos os grupos municipais nas mesas de contratación. 9. Moción do grupo municipal de ESPERTA MONFORTE sobre carencia na asistencia sanitaria na especialidade de Uroloxia no Hospital Comarcal. 10. Solicitude á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil do arranxo definitivo da R/ Manuel Murguía, instada pola A.VV. “As Lamas”. 11. Moción do grupo municipal do PP sobre a revisión da ordenanza reguladora da denominación e rotulación das vías públicas. ----------------------------------- Parte de control da xestión ----------------------------------- 12. Dación de conta de resolucións da Alcaldía (art. 42.1 do rof). Datas das resolucións das que se dá conta: 22.02.2016 a 28.03.2016. 13. Información específica de resolución da Alcaldía (de 14.03.2016) que levanta reparo de Intervención (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. Dación de conta da liquidación do orzamento de 2016. (art. 193.4 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. Dación de conta do plan orzamentario para o período 2017-2019. (art.6 da Orde Hap/2105/2012). 16. Rogos e preguntas.

Archivos Adjuntos: