Persoal laboral temporal (Procesos selectivos)

Solapas principales

Título
Arquitecto, Funcionario interino, do Concello de Monforte de Lemos
Bolsa de Emprego de Persoal Laboral Temporal de Peón
Proceso Selectivo para a selección de tres auxiliares administrativos
Proceso Selectivo para a selección como persoal laboral temporal dun peón multiservizos
Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019
Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo
Proceso selectivo urxente de 4 peóns de Medio Ambiente, como persoal laboral temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural)
Selección e contratación de traballadores para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA 2020
Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2
Lista de Agarda para a cobertura, como persoal laboral temporal, das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos
Covocatoria para a Selección de catro Auxiliares de Policía Local como Persoal Laboral Temporal
Selección Urxente, como Persoal Laboral Temporal dun/ha Educador/a Social, a xornada completa, vinculado/a ó programa de Inclusión Social para persoas de etnia xitana
Selección Urxente, como persoal laboral temporal dun/ha Educador/a Social a tempo parcial programa autoeducarse para educar
Obradoiro dual de emprego Acondicionamento das instalacións da Escola Obradoiro-2ª fase
Proceso Selectivo dun orientador/a laboral