Aviso Legal

Titularidade, identidade e outras consideracións deste sitio web:

monfortedelemos.es e concellodemonforte.com son dominios cuxa titularidade e contidos pertencen e están xestionados por:
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
C.I.F. P2703100D
Praza Campo de Santo Antonio s/n
27400 MONFORTE DE LEMOS
LUGO - GALICIA
Teléfono 34 982 40 25 01
Correo Electrónico de contacto:
soporte@monfortedelemos.es

Co obxectivo da mellor experiencia posible para tod@s @s usuari@s buscouse optimizar a accesibilidade cun deseño responsive e de acordo coa normativa WAI AA (Web Accesibility Iniciate). A accesibilidade web refírese á posibilidade de acceso á web e aos seus contidos por todas as persoas, independientemente das discapacidades (físicas, intelectuais ou técnicas) que poidan presentar ou das que se deriven do contexto de uso (tecnolóxicas ou ambientais). Cando os sitios web están deseñados pensando na accesibilidade todos as persoas poden acceder en condicións de igualdade aos contidos.

@ usuari@ comprométese a empregar a Web, os contidos e servizos dacordo coa Lei e co presente Aviso Legal, está obrigado a non empregar a Web e os servizos que se presten a través dela:

  • con fins ou efectos ilícitos
  • contrarios ao contido do presente Aviso Legal
  • con prejuizo a intereses ou dereitos de terceiro@s
  • de xeito que poida danar, mermar ou inutilizar a páxina web ou os seus servizos
  • impedir o normal goce da Web por otr@s usuari@s

Os contidos deste sitio web, tanto textos, fotografías, logos, ilustracións e demais elementos que aparecen na web, son propiedade do titular da web ou ben de terceiros, quedando expresamente prohibido o uso ou reprodución total ou parcial para fins que non sexan os meramente informativos, sendo calquer outra forma de explotación unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do titular da web ou do titular dos mesmos.

O Concello de Monforte de Lemos (titular da web) empregará todos os medios e esforzos necesarios para facilitar unha información actualizada e axustada á realidade.

O Concello de Monforte exclúe toda responsabilidade que se puidese derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ao titular da web. Así mesmo, o Concello de Monforte tamén exclúe calquera responsabilidade que poida derivarse por atrasos ou bloqueos no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobre carga nas liñas telefónicas ou en Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisiones ilexítimas fose do control do titular da web.

Esta web esta optimizada para Internet Explorer 11.4 e superiores, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera e Safari, en resolucións para dispositivos móbiles (teléfonos móbiles e tablets) como para ordenadores fixos con contidos en JAVA. É responsabilidade d@ usuari@ actualizar os seus sistemas ou os compoñentes que se precisen para o seu correcto funcionamento. O titular da web está facultado para suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidad á Web con motivo de operacións de mantemento, actualización ou avance. 

Os enlaces existentes poden conducir ao usuario a outras Webs xestionadas por terceiros.
O titular da web declina calquera responsabilidade respecto

  • á información que se atope fose da Web, xa que a función de enlácelos que aparecen é informar ao usuari@ da existencia doutras fontes de información sobre un tema concreto.
  • ao correcto funcionamento de tales enlaces

Para enviar os formularios de consulta @s usuari@s deben facilitar os datos persoais imprescindibles para a prestación do servizo solicitado. Estes datos e outros que se suminitren por outras vías incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Monforte de Lemos e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Monforte de Lemos poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do fichero
 

Esta Web emprega cookies. As cookies son pequenos arquivos de datos que se xeran no ordenador d@ usuari@ e que nos permiten coñecer información como a data e hora da última visita á nosa web por parte do usuario ou datos estatísticos de visita á web por Google Analytics e outros servizos de redes sociais. O Concello de Monforte de Lemos emprega "cookies" para a personalización dos servizos ofrecidos a@s usuari@s. As "cookies" implantadas non poden ler datos do seu disco duro nin incluír virus nos seus textos. Neste sentido, @ usuari@ pode configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar por defecto todas as "cookies" ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada "cookie" e decidir nese momento o seu implantación ou non no seu disco duro.

O titular da Web resérvase o dereito a modificar, desenvolver ou actualizar en calquier momento e sen previa notificación, as condicións de uso da presente Web.