Axudas e programas

Axudas e programas

AXUDAS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (A.R.I.) DO CONXUNTO HISTÓRICO E ZONAS DE RESPECTO DE MONFORTE DE LEMOS

Con fecha 5 de Marzo de 2019 publícase a convocatoria ten por obxecto establecer o procedemento de concesión das subvencións destinadas a financiar as actuacións de rehabilitación dos edificios e vivendas ao abeiro do Convenio asinado entre o Ministerio de Fomento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (o IGVS) e o Concello de Monforte de Lemos, o 26 de outubro de 2018, relativo a concesión das axudas para a área de rexeneración e renovación urbana do Conxunto Histórico e Zonas de Respecto de Monforte de Lemos 11ª Fase, no marco do Real Decreto 106/2018, de 10 de marzo de 2018, polo que se aproba o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021, e do convenio de colaboración previo entre o Ministerio de Fomento e a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución do dito plan, conforme co establecido no artigo 5 do RD 106/2018 e no artigo Terceiro da Resolución do 3 de agosto de 2018 do IGVS. O ámbito no que será de aplicación esta convocatoria é o da ARI do Conxunto Histórico e Zonas de Respecto en Monforte de Lemos, declarada pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 22 de xullo de 2015. Poderán ser beneficiarios das axudas os que asuman a responsabilidade da execución integral do ámbito de actuación. As persoas e as entidades beneficiarias das axudas deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 7.2 do Real Decreto 106/2018, do 9 de marzo. O prazo para a presentación de solicitudes será de 60 días (hábiles), contados a partir do día seguinte da publicación destas bases no BOP.

Recorde que para calquera ampliación de información sobre este tema así como para as dúbidas que poidan xurdir pode acudir á Oficina Municipal de Rehabilitación (Campo da Compañía, s/n), teléfono 982 401314 ou enviar un correo electrónico á dirección oficinarehabilitacion@concellodemonforte.com.

 Anuncio axudas

Bases axudas BOP

 Solicitude Axudas ARI Fase XI Formulario

 

PROGRAMA DE VIVIENDAS VACÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE MONFORTE

Este programa pretende impulsar el alquiler de viviendas vacías de particulares situadas en el término municipal del Ayuntamiento y por otra, favorecer el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda. El plazo para la incorporación al programa tanto de particulares como demandantes de vivienda permanecerá abierto durante todo el año.

El programa se desarrolla en dos líneas:
Propietarios de viviendas que se encuentren desocupadas y que voluntariamente quieran poner a disposición para su alquiler dentro del marco del Programa y cumplan los requisitos establecidos. Las viviendas incorporadas al programa podrán beneficiarse de determinadas garantías a través de un seguro multiriesgo del hogar, quedando cubiertos todos los daños sufridos por la vivienda durante la vigencia del arrendamiento, un seguro de garantía de cobro de rentas impagadas por los arrendatarios, en su caso.
Personas demandantes de vivienda . Aquellas personas o unidades familiares que reúnan los requisitos establecidos podrán solicitar una vivienda en régimen de arrendamiento incorporada al Programa, beneficiándose de una renta de alquiler no superior al 30% de sus ingresos. 

 

Casco Histórico de Monforte

 

 Bases reguladoras do Programa

 

 Solicitude incorporación de vivendas

 

Inscrición rexistro demandantes

 

 Contrato de arrendamento de vivenda

 

 

Máis información aquí