Subvencións

Subvencións

PLAN: REACTIVA MONFORTE

Corrección erros Decreto Resolución Axudas Plan Reactiva (20-21 Maio)

Decreto Resolución Axudas Plan Reactiva (20-21 de Maio)

Decreto Resolución Axudas Plan Reactiva (19 de Maio)

Corrección erros Decreto Aprobación Listados

Decreto Aprobación listados Plan Reactiva das solicitudes do 14 ao 18 de maio

O Alcalde asina o pago das primeiras 208 axudas do Plan Reactiva Monforte

 Publicación BOP

 Bases finais

 Modelo Solicitude

 Modelo Declaración Responsable

 

 

SUBVENCIÓNS PARA A REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL NO MARCO DO ACORDO DA COMISIÓN BILATERAL CELEBRADA O 29 DE OUTUBRO DE 2020, RELATIVO Á ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DO CONXUNTO HISTÓRICO E ZONAS DE RESPECTO DE MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 13ª FASE, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018 – 2021

Bases Convocatoria Subvencións rehabilitación edificios 13ª Fase

 

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE BARRIO NO “CONXUNTO HISTÓRICO E ZONAS DE RESPECTO” NO MARCO DO ACORDO Nº 18 DA COMISIÓN BILATERAL, CELEBRADA O 11 DE MAIO DE 2023, RELATIVO Ó ENTORNO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN PROGRAMADA DO “CONXUNTO HISTÓRICO E ZONAS DE RESPECTO”, NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS, EN RELACIÓN COA EXECUCIÓN DOS PROGRAMAS DE AXUDA EN MATERIA DE REHABILITACIÓN RESIDENCIAL E VIVENDA SOCIAL DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA NextGenerationEU, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Publicación no BOP

Bases 2024

 

 

SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS 2024

As previstas nominativamente nos Presupostos Xerais do Estado, das Comunidades Autónomas ou das entidades locais, nos termos recollidos nos convenios e na normativa reguladora destas subvencións.

Aquí podes descargar os modelos de anexos para solicitude e xustificación de subvencións:

Anexos entidades deportivas 2024 Clubs:

Anexos Solicitude:

Anexo I Clubes-Solicitude subvención nominativa 2024

Anexo II Clubes-Memoria de actividade 2024

Anexo III Clubes-Orzamento de gastos financiables 2024

Anexo IV Clubes-Declaración responsable 2024

Anexo V Clubes-Declaración doutras axudas 2024

Anexo VI Clubes-Declaración documentos rexistro asociación 2024

Anexo VII Clubes-Acreditación representación 2024

 

Anexos Xustificación:

 

RALLY DAKAR 2024:

Anexos Solicitude:

Anexo I París Dakar-Solicitude subvención 2024

Anexo II París Dakar-Memoria de actividade 2024

Anexo III París Dakar-Orzamento de gastos financiables 2024

Anexo IV París Dakar-Declaración responsable 2024

Anexo V París Dakar-Declaración doutras axudas 2024

Anexo VI París Dakar-Declaración documentos rexistro asociación 2024

Anexo VII París Dakar-Acreditación representación 2024

 

Anexos Xustificación:

 

Documentación entidades non deportivas 2024:

Anexos Solicitude:

Anexo I-Solicitude subvención nominativa 2024

Anexo II-Memoria de actividade 2024

Anexo III-Declaración débedas 2024

Anexo IV-Declaración outras subvencións 2024

Anexo V-Acreditación representación 2024

Anexo VI-Declaración documentos rexistro asociación 2024

 

Anexos Xustificación:

 

 

SUBVENCIÓNS CONCORRENCIA COMPETITIVA

1. AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 2023

A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar a concesión, para o ano 2023 do PROGRAMA DE FOMENTO DA INICIATIVA EMPRESARIAL NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS, coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

A presente convocatoria enmárcase no programa de “Promoción do emprego” ano 2023, que ten como obxectivo principal fixar poboación no concello e contribuír a un crecemento sostible, promovendo a creación de emprego estable e de calidade a nivel local e facilitando a empregabilidade das persoas en situación de desemprego.

Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEME), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a súa actividade empresarial entre o 1 de novembro de 2022 e o 31 de outubro de 2023.

Bases 2023

Publicación no BOP 30-10-2023

 

2. ASOCIACIÓNS LÚDICAS E CULTURAIS

O Concello de Monforte de Lemos pretende apoiar e incentivar as actividades desenvolvidas por Entidades e Asociacións sen ánimo de lucro no Municipio de Monforte de Lemos que se atopen inscritas no rexistro de asociacións, para as actividades a desenvolver no exercicio 2024.

A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para realizar programas, proxectos ou actividades culturais, lúdicas, recreativas ou formativas de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

Publicación no BOP 2024

Bases 2024

 

3. ASOCIACIÓNS SOCIAIS 2024

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS OU ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2024.

Esta convocatoria pública ten por obxecto regular o procedemento de concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a entidades e asociación sen ánimo de lucro que realicen proxectos de prestación de servizos sociais no Concello de Monforte de Lemos para o ano 2024. As axudas outorgaranse baixo os principios de publicidade, transparencia, concorrencia competitiva, obxectividade, igualdade e non discriminación. Terán carácter voluntario e eventual e non serán invocables como precedente. Deste xeito, o Concello de Monforte de Lemos pretende fomentar e apoiar o desenvolvemento de proxectos complementarios de servizos sociais comunitarios de entidades de iniciativa social previamente inscritas no Rexistro municipal de asociacións atendendo ó seu interese social, calidade, carácter innovador e articulación efectiva coa oferta pública de servizos sociais comunitarios.

Publicación no BOP 2024

Bases 2024

OS ANEXOS ESTÁN DISPOÑIBLES EN FORMATO EDITABLE NA SEDE ELECTRÓNICA PARA A SÚA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

 

4. SUBVENCIÓNS FESTAS BARRIOS E PARROQUIAS 2024

Dende o Concello de Monforte de Lemos preténdese apoiar e incentivar a realización de actividades culturais, mediante o outorgamento de subvencións, a promoción e organización de actividades culturais e artísticas vinculadas á cultura popular e tradicional entendendo por cultura popular e tradicional en especial, as festas, as tradicións, os costumes, a música, os bailes e danzas, as representacións, o folclore, así como calquera outra manifestación de carácter popular e tradicional nos barrios e parroquias deste Concello.

A presente convocatoria ten por obxecto regular o procedemento da concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva para realizar festas populares nos barrios e parroquias do Concello de Monforte.

Poderán solicitar as subvencións reguladas na presente convocatoria todas as parroquias e barrios do Concello de Monforte de Lemos que promovan festas populares, actuando como representantes os organizadores das mesmas e sempre que xustifiquen as condicións establecidas nas bases.

NOTA IMPORTANTE - Estas subvencions están suxeitas a IRPF se quen a solicita é unha persoa física, según o Artigo 33 da LIRPF, como ganancia patrimonial. Os beneficiarios poderán solicitar certificación da finalidade da axuda recibida ós efectos de comunicalo á Facenda Estatal.

Consultar as BASES da convocatoria.

Publicación no BOP 23-03-2024

 

5. DEPORTISTAS INDIVIDUAIS TEMPADA 2022-2023

Dende a Concellería de Deportes do Concello de Monforte, sendo conscientes do esforzo económico que supón a práctica deportiva para deportistas de modalidades individuais, sobre todo cando grazas ó esforzo e dedicación se consegue participar en eventos e competicións deportivas fora do ámbito da xeografía galega e en moitos casos  estatal, convócase a concesión de bolsas a deportistas individuais do Concello de Monforte para a tempada 2022-2023

O obxecto das presentes bases é regular o procedemento mediante concorrencia competitiva , de axudas económicas a deportistas individuais do Concello de Monforte de Lemos que, como mínimo, teñan participado no Campionato de España, Campionato de Europa ou Campionato do Mundo propio da modalidade deportiva durante o período obxecto da presente convocatoria.

As persoas solicitantes poderán presentar, no marco desta convocatoria, os méritos deportivos conseguidos entre o 1 de outubro de 2022 e o 30 de setembro de 2023.

Bases 2022-2023

 

SUBVENCIÓNS CONCORRENCIA NON COMPETITIVA

CONVOCATORIA  DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA  ALLEA  DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “RESTAURACIÓN E ARQUIVO DIXITAL MONFORTE”

Bases contratación alumnos obradoiro 2023

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS DO CONCELLO DE MONFORTE QUE PARTICIPEN EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA, DE EUROPA OU DO MUNDO ENTRE O 14.10.2023 E O 13.10.2024

Publicación no BOP 2024

 Bases 2024