Coeducación

Coeducación

A coeducación propón a educación integral de cada nen@ para que poidan establecer relacións de igualdade e desenvolver a súa autonomía, tanto no espazo público como no privado-doméstico. A educación coeducativa acepta a diferenza biolóxica de homes e mulleres, pero rompe coa asunción dos estereotipos masculino e feminino. Significa respectar o diferente e desfrutar da riqueza que ofrece a variedade, establecendo relacións de igualdade.

Malia os avances acadados, aínda hoxe hai que falar de educar para a igualdade porque se segue diferenciando o que é axeitado para as rapazas e o que é propio para os rapaces. O obxectivo da coeducación é recuperar os aspectos positivos propios da cultura feminina e fomentar o seu desenvolvemento nos nenos. Á vez que se potencian nas nenas os aspectos positivos da cultura masculina.

PROGRAMA EDUCATIVO EN MATERIA DE IGUALDADE PARA OS CENTROS DE ENSINO
Este programa enmárcase dentro dunha acción positiva global de sensibilización na igualdade entre homes e mulleres e de promoción dunhas relacións entre sexos baseadas na liberdade e respecto mutuos, previndo situacións de desigualdade e de violencia e rexeitando calquera manifestación das mesmas. Está dirixido a alumn@s da ESO dos IES do municipio de Monforte.

Obxectivos

  • Promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, sensibilizando á comunidade educativa sobre a súa importancia. coeducación
  • Recoñecer as desigualdades e discriminacións que se producen entre homes e mulleres.
  • Eliminar esas desigualdades, ofrecendo ao alumnado coñecementos para fomentar actitudes críticas fronte as diferenzas de xénero. 
  • Aceptar que, tanto a través da intervención intencionada como a non intencionada, transmítense valores. 
  • Ser conscientes da capacidade de ser axentes de cambio. 
  • Favorecer a transformación dos xéneros, garantindo que as condutas, actitudes e sentimentos válidos estean dispoñibles tanto para nenas como para nenos. 
  • Fomentar unha educación libre de prexuízos de xénero que facilite o desenvolvemento de todas as potencialidades individuais. 
  • Paliar os efectos da contorna que fan que transmitamos unha serie de modelos ou pautas prefixadas que dificultan o desenvolvemento integral da persoa que, con frecuencia, vese mediatizada polo sexo.
  • Mellorar as relacións persoais, disminuíndo a violencia e o sexismo nas diversas situacións da vida. 
  • Traballar na prevención da violencia de xénero, na súa identificación e na loita contra ela. 

 

Bloques temáticos

Os contidos do programa estructúranse en tres bloques ao longo do curso escolar. 

Bloque I: A ORIXE DAS DESIGUALDADES. O SISTEMA SEXO - XÉNERO.

Desde aquí abórdanse os conceptos básicos sobre as orixes do sexismo e discriminación na nosa sociedade e a necesidade de acadar a igualdade de oportunidades, ademais explican o porque dos outros temas (desigualdades no mundo laboral, no reparto de tarefas e nas relacións de parella). 

Bloque II: EDUCACIÓN EN IGUALDADE

Este bloque refírese á educación integral das nenas e pícaros para que poidan establecer relacións de igualdade e superar as dependencias de todo tipo (económicas, de coidado, emocionais...), promover a súa autonomía e independencia tanto no espazo público como no privado-doméstico. Os temas que integran este bloque son: coeducación; linguaxe non sexista; corresponsabilidade e conciliación; conmemoración do 8 de marzo, Día Internacional da Muller; orientación vocacional non sexista. 

Bloque III: PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO E FOMENTO DE RELACIÓNS EN IGUALDADE

Os temas integrados neste bloque abordan cuestións relativas ás relacións afectivo amorosas e á prevención e sensibilización contra a violencia de xénero. Os contidos deste bloque son os seguintes: violencia de xénero; relacións afectivas de parella; micromachismos, sexting e sextorsión; novas formas de violencia de xénero na rede.

Accede a  Mulleres en Galicia. Programas