Plenos

Pleno Ordinario 26 de febreiro de 2018

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE XANEIRO DE 2018. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DO DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN AO APOIO ÁS REIVINDICACIÓNS LABORAIS DOS FUNCIONARIOS E FUNCIONARIAS DE XUSTIZA DE GALICIA. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O EN CONMEMORACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A AMPLIACIÓN DA ZONA ARI AO BARRIO DA ESTACIÓN E OUTRAS MEDIDAS PARA A SÚA DINAMIZACIÓN. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE ACTUACIÓNS NECESARIAS NAS RUAS VICENTE RISCO, RAIMUNDO PATIÑO E LUIS SEOANE. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA APOIAR E DEFENDER A PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA HOMENAXEAR Á ATLETA MONFORTINA SALETA FERNÁNDEZ. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA APOIAR A REIVINDICACIÓN FEMINISTA DO 8 DE MARZO. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA RECUPERAR A XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE RUTAS FLUVIAIS DA DEPUTACIÓN DE LUGO. 11. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.01.2018 a 20.02.2018. 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 30.01.2018 e de 09.02.2018) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 4º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 4º TRIMESTRE DE 2017. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2017. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 29 de xaneiro de 2018

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTAS ANTERIORES CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 18 (ORDINARIA) E DO 28 (EXTRAORDINARIA) DE DECEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS VIVENDAS EN ESTADO RUINOSO. 3. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA COMISIÓN PARA PROCURAR UNHA SOLUCIÓN AO PROXECTO DE PRODEME NO NOSO CONCELLO. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA RESOLVER O PROBLEMA DE RISGA DENTRO DO COLECTIVO DE ETNIA XITANA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELLORA DA ESTRADA N-120. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA Á SEGURIDADE NOS PASOS DE PEÓNS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA SOLICITAR A SUPRESIÓN DOS PASOS A NIVEL DE MONFORTE DE LEMOS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA ABORDAR O PROBLEMA DA SITUACIÓN DE RUÍNA NOS INMOBLES DE EXTENSAS ÁREAS DE MONFORTE DE LEMOS. 9. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 10. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 13.12.2017 a 23.01.2018; con dación de conta específica da Resolución do 11/01/2018 referente ao despido dunha traballadora do obradoiro de emprego (art. 21.1h) da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local). 11. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 29.12.2017 (tres) e de 18.01.2018) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 12. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 18 de decembro de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 27 DE NOVEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. ORZAMENTO XERAL DE 2018 DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS: ORZAMENTO DA ENTIDADE LOCAL E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS, BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL, TEITO DE GASTO, MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL. 3. SOLICITUDE DE DECLARACIÓN DA FEIRA MEDIEVAL DE MONFORTE DE LEMOS COMO FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA. 4. DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE DUNHA OBRA DE AMPLIACIÓN DE NEGOCIO E BONIFICACIÓN DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DA RÚA COBAS. 6. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A REFORMA DA RÚA COBAS. 7. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 8. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 22.11.2017 a 12.12.2017. 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 27.11.2017 (dúas) e de 12.12.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 27 de novembro de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 23 DE OUTUBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. SOLICITUDE DE INTEGRACIÓN NA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DO CAMIÑO DE INVERNO A SANTIAGO. 3. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O RELATIVA Á REFORMA DA RÚA DUQUESA DE ALBA. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN Á VAGA DE LUMES QUE SUFRIU GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE AS GRAVES AVARÍAS QUE AFECTARON Á REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA DE MONFORTE ENTRE OS DÍAS 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2017. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG CONTRA OS LUMES FORESTAIS E POLO DESENVOLVEMENTO RURAL. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/OP NON ADSCRITAS/O PARA PACTAR UN PROGRAMA DE MELLORAS NA REDE DE ABASTECEMENTO DE MONFORTE QUE ASEGURE A SÚA VIABILIDADE. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O 25 DE NOVEMBRO. 10. MOCIÓNS E ASUNTOS DE URXENCIA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 11. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 18.10.2017 a 21.11.2017. 12. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (dúas de 07.11.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 13. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 3º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 14. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 3º TRIMESTRE DE 2017. 15. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 3º TRIMESTRE DE 2017. 16. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 23 de outubro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 21 DE SETEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2018. 3. REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA POLO PERÍODO QUE VAI DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018. 4. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A CESIÓN DA MURALLA POR PARTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á XUNTA DE GALICIA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEFENSA DOS INTERESES DO CONCELLO FRONTE Á CONCESIONARIA AQUALIA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE SUBSTITUCIÓN E RETIRADA DE POSTES DE ENERXÍA ELÉCTRICA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A MURALLA DE MONFORTE. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP PARA APOIAR E RESPALDAR ÁS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE DO ESTADO COMO GARANTES DO ESTADO DE DEREITO. 9. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O PARA MODERNIZACIÓN DA ACCESIBILIDADE EN ESPAZOS PÚBLICOS. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA RECLAMAR A COBERTURA DO ESPECIALISTA EN DIXESTIVO NO HOSPITAL COMARCAL. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA QUE O GOBERNO DA DEPUTACIÓN CONTINÚE A OFRECER O SERVIZO DE CATAMARÁNS NAS RUTAS FLUVIAIS DOS CAÑÓNS DO SIL E NO RÍO MIÑO DURANTE TODO O ANO. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE ELABORACIÓN DUN PLAN DE EMERXENCIA CONTRA A SECA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 13. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 20.09.2017 a 17.10.2017. 14. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 02.10.2018 e de 13.10.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 15. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 25 de setembro de 2017

.- ORDE DO DÍA -. 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 31 DE XULLO DE 2017 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA 2. MOCIÓN, A INSTANCIA DA PLADESAPU E DA XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL, SOBRE A MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA. 3. CONTA XERAL DE 2016. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4. DAR CONTA DO ACORDO ACADADO ENTRE A PARTE SOCIAL E A EMPRESA CONCESIONARIA DO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS URBANOS, LIMPEZA VIARIA E OUTROS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS, E DA DESCONVOCATORIA DE FOLGA. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA O MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DE MONFORTE. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI DE MODIFICACIÓN DA LEI 8/2008 E MANTEMENTO DA ÁREA SANITARIA DE MONFORTE DE LEMOS. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE UN NOVO MODELO SALARIAL E UN NOVO PACTO DE RENDAS PARA ESPAÑA. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE O ANTEPROXECTO DE MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA 8/2008. 9. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O SOBRE A CESIÓN DA MURALLA POR PARTE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS Á XUNTA DE GALICIA. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A AMPLIACIÒN DO PRAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PEPCHA E A NECESIDADE DE ADECUAR AS OBRAS QUE SE VAIAN EXECUTAR NO FUTURO, INMEDIATO, ÁS PROPOSTAS E CONDICIÓNS DO PEPCHA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEFENSA DOS INTERESES DO CONCELLO FRONTE Á CONCESIONARIA AQUALIA. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ELABORACIÓN DUNHA ORDENANZA DE INSTALACIÓNS DO ALUMEADO PÚBLICO. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A REFORMA DA LEI DE SAÚDE. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE: SALVEMOS O NOSO HOSPITAL E A ASISTENCIA SANITARIA DOS NOSOS VECIÑOS. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 15. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 24.07.2017 a 19.09.2017. 16. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 08.08.2017, 10.08.2107, 05.09.2017 e 08.09.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 17. DACIÓN DE CONTA DAS LIÑAS XERAIS DO ORZAMENTO DE 2018. 18. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 31 de xullo de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE XUÑO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MODIFICACIÓNS DO MINHAFP AO CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA OBRAS NA REDE DE SANEAMENTO. 3. MOCIÓN, A INSTANCIA DO COLEXIO DE AVOGADOS DE LUGO, DE REXEITAMENTO DUN XULGADO UNIPROVINCIAL PARA AS CLÁUSULAS SOLO. 4. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA INSTAR Á XUNTA DE GALICIA Á MELLORA E INCREMENTO ECONÓMICO DOS PLANS DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN COA MURALLA MEDIEVAL E A CONTORNA DE SAN VICENTE. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE SOBRE O REMATE DA ESTRADA DE CIRCUNVALACIÓN DE MONFORTE DENDE A ESTRADA N-120a (NACIONAL 120 ANTIGA) A N-120. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESPERTA MONFORTE PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS. 8. MOCIÓN DE CONCELLEIRAS/O NON ADSCRITAS/O A GRUPO PARA A CREACIÓN DUNHA COMISIÓN DE SEGUIMENTO SOBRE A FALTA DE PRAZAS DE GARDERÍA MUNICIPAL E POSIBLES SOLUCIÓNS. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O CONTROL E ESIXENCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA E RECOLLIDA DO LIXO Á EMPRESA FCC. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A ESIXENCIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO, Á EMPRESA AQUALIA. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE MELLORAS TÉCNICAS E SALARIAIS DO PARQUE DE BOMBEIROS COMARCAL E OS SEUS TRABALLADORES. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN *************************** 12. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 19.06.2017 a 21.07.2017. (E de catro Resolucións do 14 de xuño de 2017, pendentes deste trámite). 13. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (de 28.06.2017, de 11.07.2017, de 18.07.2017 e de 19.07.2017) QUE LEVANTAN REPAROS DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 14. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO 2º TRIMESTRE DE 2017 E OUTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBRIGATORIA AO MINHAFP. 15. DACIÓN DE CONTA DO INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE O PERIODO MEDIO DE PAGO DO 2º TRIMESTRE DE 2017. 16. DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES DE TESOURERÍA SOBRE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE PAGO E MOROSIDADE, CORRESPONDENTES AO 2º TRIMESTRE DE 2017. 17. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: 

Pleno Ordinario 26 de xuño de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 29 DE MAIO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. ESCRITO DE MEMBROS DA CORPORACIÓN DE ABANDONO DO GRUPO MUNICIPAL AO QUE PERTENCÍAN. DECISIÓNS QUE PROCEDAN. 3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 23/2017: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE OBRIGAS PENDENTES (CONTA 413). 4. CESIÓN DO INMOBLE DA AVENIDA DE GALICIA, Nº 77, PARA COMISARÍA DE POLICÍA. 5. DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS: RÚA MONTEPANDO, CAMIÑO DA VIÑA VELLA, RÚA MANUEL ANTONIO. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A ATENCIÓN A MULLERES CON ENDOMETRIOSE E A DIVULGACIÓN DESTA DOENZA. 7. MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS DO PP E DE ESPERTA MONFORTE E DE CATRO CONCELLEIRAS/O PARA A REPROBACIÓN DO ALCALDE SR.TOMÉ ROCA. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN: **************************** 8. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA (art. 42.1 do ROF). Datas das Resolucións das que se dá conta: 23.05.2017 a 16.06.2017. 9. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (de 06.06.2017) QUE LEVANTA REPARO DE INTERVENCIÓN (art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais). 10. ROGOS E PREGUNTAS.

Archivos Adjuntos: