Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2