Proceso Selectivo dun/dunha Educador/a Social vinculado/a ó "programa de inclusión social có colectivo de etnia xitana"