PREINSCRICIÓN CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERÁN CONCELLO DE MONFORTE 2023

DATOS DA PERSOA MENOR DE IDADE PARA A QUE SOLICITA O CAMPAMENTO:

DOMICILIO:

DATOS DO PAI, NAI, TITOR OU TITORA:

DATOS FAMILIARES:

DETALLES DA INSCRICIÓN:

INFORMACIÓN DE INTERESE:

AUTORIZACIÓNS:

NO CASO DE QUE A PERSONA QUE VAI A RECOLLER Ó ALUMNO/A Ó FINALIZAR A ACTIVIDADE DIARIA SEXA DIFERENTE Ó PAI/NAI, TITOR/A QUE FIGURA NA SOLICITIDE, AUTORIZO ÁS PERSOAS RELACIONADAS A CONTINUACIÓN PARA RECOLLER Ó MEU/MIÑA FILLO/A

PERSOA AUTORIZADA 1:

PERSOA AUTORIZADA 2: