PREINSCRICIÓN XVII CAMPUS DE FÚTBOL CIDADE DE MONFORTE - CELTA DE VIGO

DATOS DA PERSOA MENOR DE IDADE PARA A QUE SOLICITA O CAMPAMENTO

DOMICILIO

DATOS DO PAI, NAI, TITOR OU TITORA

Datos familiares

DETALLES DA INSCRICIÓN

INFORMACIÓN DE INTERESE

DECLARACIÓNS RESPONSABLES

AUTORIZACIÓNS

NO CASO DE QUE A PERSONA QUE VAI A RECOLLER Ó ALUMNO/A Ó FINALIZAR A ACTIVIDADE DIARIA SEXA DIFERENTE Ó PAI/NAI, TITOR/A QUE FIGURA NA SOLICITIDE, AUTORIZO ÁS PERSOAS RELACIONADAS A CONTINUACIÓN PARA RECOLLER Ó MEU/MIÑA FILLO/A

PERSOA AUTORIZADA 1

PERSOA AUTORIZADA 2