Pleno Ordinario 27 de Febreiro de 2012

ORDE DO DÍA ----------- 1.- Aprobación acta do pleno de 30 de Xaneiro de 2012 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía (do 23 de Xaneiro ata o 20 de Febreiro de 2012) 3.- Proposta do PP sobre o paseo peonil de Piñeira 4.- Proposta do PP sobre a utilización pola empresa FCC de auga potable para baldeo e limpeza 5.- Proposta do BNG sobre a privatización e suba de tarifas das Escolas Infantís pertencentes á Xunta de Galicia 6.- Proposta do BNG sobre o rexeitamento da reforma laboral 7.- Recoñecemento de compatibilidade 8.- Reversión ben cedido gratuitamente 9.- Regulamento Feira Medieval do Concello de Monforte de Lemos 10.- Rogos e preguntas