Pleno Ordinario 30 de Marzo de 2012

ORDE DO DÍA 1.- Aprobación Acta do Pleno da Corporación de data 27 de Febreiro de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía (do número 114, de 13 de febreiro de 2012 ao número 180, de 19 de marzo de 2012). 3.- Dar conta da relación de facturas RDL 4/2012. 4.- Dar conta de inicio de expediente de solicitude de ampliación da Área de Rehabilitación Integral de Monforte. 5.- Aprobación plan de axuste RDL 4/2012. 6.- Proposta do PSOE sobre a posta en servizo dos saneamentos das parroquias de SEOANE, GULLADE e A VIDE. 7.- Proposta do PSOE sobre festivos locais ano 2013. 8.- Proposta do PSOE sobre asfaltado da RÚA FERROL. 9.- Proposta do PP sobre a reparación da RÚA FERROL. 10.- Proposta do BNG sobre protección ás persoas afectadas pola colocación masiva de participacións preferentes. 11.- Proposta do PSOE sobre participacións preferentes. 12.- Proposta do BNG sobre construcción en Monforte dunha nova ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS. 13.- Proposta do PP sobre baixa dereitos recoñecidos de dudoso cobro correspondente ós exercicios 2000 a 2007. 14.- Defensa e promoción da sanidade pública en Galicia. 15.- Modificación do artigo 36 do Regulamento de Réxime Interno da Escola Infantil Municipal. 16.- Rogos e preguntas.