Pleno Ordinario 26 de Xuño de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do pleno de data 27 de maio do 2013 2.- Dar conta de decretos da alcaldía do número 279 (data 20.05.2013) ata a número 343 (data 19.06.2013) 3.- Proposta do BNG sobre mantemento dos partidos xudiciais nas cidades e principais vilas galegas como Monforte de Lemos 4.- Proposta do PP sobre elaboración dun novo regulamento orgánico 5.- Proposta do PP sobre a posta en funcionamento do servizo de abastecemento de auga postable na parroquia de Fiolleda 6.- Proposta do PSOE sobre o mantemento dos partidos xudiciais 7.- Proposta do PSOE sobre a posta en servizo da rede de abastecemento de auga potable en Fiolleda 8.- Proposta do PSOE sobre as instalacións de Expolemos 9.- Proposta do BNG sobre a reversión ao Concello do edificio Expolemos 10.- Proposta do PP sobre o acondicionamento do Camiño Real a Seoane 11.- Proposta do BNG sobre recorte cadro persoal de manobras na estacción de ferrocarril de Monforte 12.- Altas de vias no Padrón Municipal de habitantes 13.- Rogos e preguntas