Pleno Ordinario 07 de Maio de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do Pleno da Corporación de data 30 de Marzo de 2012. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 135 de 13/03/2012 ao número 234 de 30/04/2012). 3.- Defensa e promoción da Sanidade Pública en Galicia. 4.- Proposta do PSOE sobre a área sanitaria de Monforte. 5.- Proposta do PSOE sobre a situación polas escasas precipitacións. 6.- Proposta do BNG sobre a prestación do servizo de axuda no fogar. 7.- Proposta do PSOE sobre o decreto de servizos sociais comunitarios. 8.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación expediente administrativo fóra de ordenación: Proposta de Alcaldía. 9.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación expediente administrativo fóra de ordenación: Proposta do PSOE. 10.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tramitación expediente administrativo fóra de ordenación: Proposta do PP. 11.- Proposta da Alcaldía sobre encomenda de xestión á Deputación Provincial para programa de auditorias enerxéticas en instalacións públicas de titularidade municipal. 12.- Rogos e preguntas.