Pleno Ordinario de 04 de Xuño de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación das actas dos Plenos da Corporación de datas 7 e 10 de Maio de 2012. 2.- Dar conta de Decretos da ALcaldía (do número 235 de 30 de abril de 2012 ao número 287 de 29 de Maio de 2012. 3.- Dar conta da liquidación do orzamento de 2011. 4.- Aprobación provisional rueiro no barrio das Cruces. 5.- Modificación ordenanzas fiscais: - Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. - Modificación ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos no cemiterio, conducción de cadáveres e outros servicios fúnebres. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida, tratamento e eliminación de lixo. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por estacionamento nas vías públicas dos autotaxis e demáis vehículos de alugueiro. - Modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de inmobilización, retirada e depósito de vehículos abandoados ou estacionados defectuosa ou abusivamente na vía pública. 6.- Proposta do PSOE sobre a depuradora do Polígono Industrial. 7.- Proposta do PP sobre a defectuosa execución das obras de rehabilitación da Praza de Abastos. 8.- Proposta do PP sobre a situación irregular e exceso de custe do aluguer do solar destinado a aparcamento na rúa da Cerca. 9.- Proposta do BNG sobre o recorte de financiamento para o servizo de axuda no fogar. 10.- Rogos e preguntas.