Pleno Ordinario 24 de Xullo de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación Acta do Pleno de data 27 de xuño de 2013. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía, do número 344 (de data 19/06/2013) ao número 387 (de data 12/07/2013). 3.- Conta Xeral do Exercicio 2012. 4.- Proposta do PP sobre o rexeitamento e condena ao terrorismo. 5.- Proposta do BNG sobre a anulación da orde de 28/05/2013 sobre a prestación ortoprotésica de Galicia. 6.- Proposta do PP sobre cumprimento da ordenanza de protección medioambiental. 7.- Proposta do PP sobre a área recreativa de Ribas Altas. 8.- Proposta do BNG para corrixir discriminacións nas prestacións de atención ás persoas dependentes. 9.- Proposta do PSOE sobre deficiencias na Praza de Abastos. 10.- Proposta do PSOE sobre a limpeza da lagoa do Parque dos Condes. 11.- Proposta do PSOE sobre o acceso a Bolsa de Estudos do vindeiro curso 2013/2014. 12.- Proposta do PSOE sobre pensionistas galegos que reciben pensión do estranxeiro. 13.- Dar conta dos informes trimestrais de seguemento do plan de axuste. 14.- Rogos e preguntas.