Pleno Ordinario 28 de Setembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas do Pleno da Corporación de data 7 de Setembro do 2012 2.- Dar conta de decretos da Alcaldia do día 3 de Setembro ata o 24 de Setembro 2012. 3.- Estado do proceso de prazas de persoal 4.- Addenda potabilizadora 5.- Ordenanza fiscal praza de abastos 6.- Proposta do PSOE sobre abastecemento a Gullade e A Vide 7.- Proposta do PSOE sobre abastacemento auga potable na parroquia de Fiolleda 8.- Proposta do PSOE sobre reducción consumo enerxia eléctrica 9.- Proposta do PSOE sobre a modificacion das restricions no plan prepara 10.- Proposta do PP relativa a solicitude de subvencións 11.- Proposta do PP sobre o incumprimento dos termos contractuais pactados por parte da empresa FCC 12.- Proposta do BNG sobre declaración localidade solidaria co alzheimer 13.- Rogos e preguntas.