Pleno Ordinario 26 de Novembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- APROBACIÓN ACTAS DO PLENO DE DATA 29 DE OUTUBRO E 6 DE NOVEMBRO DO 2012 2.- DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA 3.- PROPOSTA DO PSOE SOBRE MEDIDAS DO CONCELLO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS 4.- PROPOSTA DO PP SOBRE O SOBRECOSTE QUE REPRESENTA A CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTERNAS EN DETERMINADAS XESTIÓNS E ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 5.- PROPOSTA DO BNG SOBRE APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS DAS ORGANIZACIÓNS AGRARIAS E Á FOLGA DE ENTREGAS DE LEITE DO 27 DE NOVEMBRO POLA GRAVE SITUACIÓN DO SECTOR LÁCTEO GALEGO 6.- EXPROPIACIÓN RÚA CELSO EMILIO FERREIRO 7.- ACTUALIZACIÓN DO IPC DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE LIXO E LIMPEZA VIARIA (FCC SA) 8.- ROGOS E PREGUNTAS