Pleno Ordinario 28 de Xaneiro de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do pleno de data 21 de decembro do 2012 e 3 de xaneiro do 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía do número 685 de data 27/12/2012 ata o número 29 de data 23/01/2013. 3.- Proposta do PP sobre amortización praza tecnico de promoción económica. 4.- Proposta do PP sobre procedemento negociado de diversos servizos sen invitación a empresas ou profesionais monfortinos. 5.- Proposta do PSOE sobre servizos de radioterpia, hemodinámica e medicina nuclear no hospital Lucus Augusti. 6.- Proposta do PSOE sobre contratación por parte do Concello de empresas de Monforte. 7.- Proposta do BNG sobre verquido de gas oil do Ies Río Cabe ó colector xeral da rúa San Pedro. 8.- Proposta do BNG sobre curso do plan de formación para excelencia turística de Galicia organizado por Turgalicia. 9.- Adhesión convenio marco xestión de residuos de pilas e acumuladores. 10.- Acordo colaboración entre o Concello de Monforte e o Rexistro da Propiedade a efectos de comunicación prevista no artigo 254.5 da Lei Hipotecaria. 11.- Denuncia convenio prestación servizo entre o Concello e a entidade Caixa de Aforros de Galicia en materia de tesourería, confección de instrumentos de cobro e recadación de ingresos de dereito público. 12.- Rogos e preguntas.