Pleno Ordinario 9 de Abril de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación das Actas do Pleno de datas 5 de marzo e 13 de marzo de 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 107 de 20/02/2013 ata o número 166 de 27/03/2013). 3.- Proposta do BNG sobre a Administración Xeral Tributaria de Monforte de Lemos. 4.- Proposta do PSOE sobre resolución da AEAT de Monforte de Lemos. 5.- Proposta do BNG sobre o novo copago dos comedores escolares. 6.- Proposta do PSOE sobre rexeitamento do repagamento dos comedores escolares. 7.- Proposta do PSOE sobre a reforma da Lei de Bases do Réxime Local. 8.- Proposta do PSOE sobre o IES Daviña Rey. 9.- Proposta do BNG sobre o incremento do canon que os concellos pagan a Sogama. 10.- Aprobación dos complementos en supostos de incapacidade temporal do persoal. 11.- Extinción dos efectos da suspensión de licencias. 12.- Orzamento e cadro de persoal do exercicio 2013. 13.- Rogos e preguntas.