Pleno Ordinario 29 de Abril de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas do Pleno de datas 27 de marzo e 9 de abril do 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 168 de 03/04/2013 ata o número 216 de 23/04/2013). 3.- Proposta do PP sobre a dotación orzamentaria e tramitación necesaria para a efectiva execución das obras de acondicionamento das marxes do río Cabe. 4.- Proposta do PP sobre o cumprimento do acordo plenario de 04/06/2012 sobre o exceso de custe do aluguer do solar sito na rúa da Cerca. 5.- Proposta do PP sobre a contratación de asesoramento xurídico externo en lugar de utilizar os servizos gratuítos da Deputación Provincial. 6.- Proposta do PSOE sobre o conflicto entre a empresa concesionaria do servizo de limpeza e a plantilla de traballadores. 7.- Proposta do PSOE sobre a retirada do anteproxecto da Lei Orgánica de mellora da calidade educativa. 8.- Proposta do BNG sobre o recorte de financiación á Oficina Municipal de Rehabilitación. 9.- Proposta do BNG sobre a declaración de reprobación pública a deputados/as do Partido Popular que aprobaron as quitacións das participacións preferentes. 10.- Rogos e preguntas.