Pleno Ordinario do 30 de xuño de 2014

ORDE DO DIA: 1.APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE MAIO E EXTRAORDINARIA DO 20 DE XUÑO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2.EXPEDIENTE INVESTIGACIÓN RAMÓN CABANILLAS. 3. DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “CAMIÑO DOS PAXARIÑOS”. 4. BONIFICACIÓNS DO ICIO POR OBRAS NO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 5. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A CESIÓN AO CONCELLO DE MONFORTE DO PARQUE DA FLORIDA. 6. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG PARA DENUNCIAR O ATRASO NA TRAMITACIÓN DE NOVAS AXUDAS RISGA. 7. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RETIRADA DO ANTEPROXECTO DE LEI ORGÁNICA DO PODER XUDICIAL E O MANTEMENTO DOS PARTIDOS XUDICIAIS. 8. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN CON INCUMPRIMENTOS DE FCC NA RECOLLIDA DE LIXO NA ZONA RURAL. 9. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COA OBRIGA DAS COMISIÓNS DE FESTAS DE OBTENCIÓN DE LICENZA PARA A CELEBRACIÓN DE FESTAS POPULARES. 10. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP EN RELACIÓN AO MAL ESTADO DA VÍAS MUNICIPAIS NA PARROQUIA DE A PARTE. 11. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSOE EN RELACIÓN COAS BECAS DE COMEDOR PARA CORRIXIR A POBREZA INFANTIL. 12. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RESTAURACIÓN DA HONRA E DA DIGNIDADE ÁS PERSOAS QUE INTEGRAN OU INTEGRARON O GOBERNO MUNICIPAL DE MONFORTE. 13. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE CUMPRIMENTO DA ORDENANZA DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL NO QUE ATINXE Á LIMPEZA DE MALEZA EN SOARES E TERREOS SEN EDIFICAR, ESPECIALMENTE NO QUE ATINXE AOS TERREOS QUE CIRCUNDAN A GARDERÍA MUNICIPAL. 14. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE A DEMORA NA POSTA EN FUNCIONAMENTO DA NOVA E.T.A.P. DE FREIXO E AS CONSECUENCIAS QUE ESA DEMORA ESTÁ A OCASIONAR. 15. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PP SOBRE O PAGO DE FACTURAS DE HONORARIOS PROFESIONAIS DE AVOGADO E PROCURADOR CORRESPONDENTES A UN PROCEDEMENTO XUDICIAL RELACIONADO CON INTERESES PARTICULARES DUN CONCELLEIRO. PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN 16. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de 16.05.2014 a 20.06.2014 ( art. 42.1 do ROF). 17. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE 9.06.2014 (2) E DE 12.06.2014 ( art. 218 da Lei Reguladora das Facendas Locais) 18. DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL CONSTITUÍDA PARA INVESTIGACIÓN RELACIONDA COA EMPRESA AQUALIA ( art. 125. c) do ROF). 19. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: