Pleno Ordinario 31 de marzo de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 28 DE FEBREIRO DO 2014 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de data 25.02.2014 ata a de data 25.03.2014 3. DACIÓN DE CONTA LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2013 4. PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE A ADSCRICIÓN DA NOVA ETAP DE RIBASALTAS E INCORPORACIÓN DO CUSTE QUE A MESMA SUPÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2014 5. PROPOSTA DE FELICITACIÓN DO MINISTERIO DO INTERIOR A DOUS AXENTES DA POLICIA LOCAL DO CONCELLO 6. PROPOSTA DO PSOE SOBRE O EMBARCADOIRO DA DEPUTACIÓN DE LUGO XUNTO A PONTE DE “A ABELEDA” EN MARCELLE 7. PROPOSTA DO BNG SOBRE SINALIZACIÓN HORIZONTAL DA RONDA URBANA Mª EMILIA CASAS BAAMONDE 8. PROPOSTA DO BNG CONTRA O DESMANTELAMENTO DO 065 DO SERVIZO GALEGO DE TRANSPORTE ADAPTADO 9. PROPOSTA DA PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA SOBRE O MANTEMENTO DOS SERVIZOS SANITARIOS DO HOSPITAL COMARCAL 10. PROPOSTA DO BNG SOBRE A REFORMA DO REXISTRO CIVIL 11. PROPOSTA DO PSOE SOBRE O CENTRO GASTRONÓMICO “A PICOTA” 12. PROPOSTA DO PP SOBRE LIMPEZA DA MALEZA QUE RECUBRE A PONTE VELLA E A MURALLA DE MONFORTE E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS POR PARTE DA EMPRESA FCC 13. PROPOSTA DO PSOE SOBRE A POSIBIBLE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA DA ADMINISTRACIÓN LOCAL DO GOBERNO 14. PROPOSTA DO PP SOBRE O INCUMPRIMENTO DAS OBRIGAS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS E CONTROL DE PÉRDIDAS POLA CONCESIONARIA AQUALIA NO QUE ATINXE Á AVERÍA E PERDA EXISTENTE NA RÚA VILANOVA 15. PROPOSTA DO PP SOBRE ACONDICIONAMENTO E ASEGURAMENTO DA PONTE DA RÚA CHAMOSO LAMAS. 16. TOMA DE COÑECEMENTO DE RENUNCIA DO CONCELLEIRO D. JOSE MANUEL PAVON GONZALEZ 17. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: